Spring naar content

Ontwikkelperspectief Bentwoud

Header website

Vraag | Wenkend perspectief voor het Bentwoud

Ruim 800 hectare voormalig agrarisch gebied tussen Zoetermeer en Waddinxveen heeft zich in zo’n 20 jaar ontwikkeld tot een waardevol recreatiegebied met hoge natuurwaarden. Het is een jong bos met veel kwaliteit én potentie voor recreatie en natuur.

Aan Urban Synergy de vraag om een ontwikkelperspectief op te stellen dat breed gedragen wordt door lokale en regionale stakeholders en gebiedsexperts. Een inspirerend en wenkend perspectief voor de lange termijn en een toetsend kader voor nieuwe initiatieven.

Categorieën:

Landschap, Visie & Strategie, Participatie

Waar:

Recreatiegebied Bentwoud, Benthuizen

Opdrachtgever:

Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland

Team:

Dirk Verhagen
Jolanda de Jong
Manon Omon

Waarom | Concrete handvatten voor ontwikkeling

Dit geeft houvast bij de beoordeling van initiatieven die op het gebied afkomen. Het biedt een goede basis voor het maken van vervolgafspraken over de verdere ontwikkeling van Bentwoud, samenwerking met partijen en de financiering. Het overkoepelende doel is de identiteit van het Bentwoud profileren en de bestaande kansen op gebied van recreatie, ecologie, verbindingen en voorzieningen benutten.

Hoe | Drie ambities voor een aantrekkelijk Bentwoud

Vindbaar en herkenbaar Bentwoud: denk aan herkenbare entrees en verbindingen. Daarnaast betekent dit ook een sterke uitstraling en duidelijke profilering geven aan het Bentwoud. Het resultaat is meer bekendheid van het gebied en een motivatie en begrip om met elkaar Bentwoud op de kaart te zetten.

Naast het formuleren van drie heldere ambities is er gekeken hoe de identiteit van het gebied kan worden versterkt. De natuurbeleving kan de identiteitsdrager zijn die de bekendheid van het gebied versterkt wat ondernemers kan aantrekken. Een voorbeeld om het verhaal van het Bentwoud uit te dragen is de introductie van de Bent-five: een selectie van vijf dieren die symbool staan voor de ontwikkeling van het Bentwoud. Iedere diersoort staat voor een karakteristiek leefgebied dat overeenkomt met de natuurtypen die het Bentwoud in de toekomst kenmerkt. De Bent-five kan ingezet worden in bijvoorbeeld communicatie en educatie. Daarbij verbeeld dit het toegankelijk en beleefbaar karakter wat het gebied onderscheid van de omliggende recreatiegebieden.

Wat | Een samenhangend toekomstbeeld

Recreatief gebruik: hoe nieuwe voorzieningen, zowel lokaal als regionaal, kunnen bijdragen aan bekendheid, belevingswaarde en identiteit van het Bentwoud.

Natuur en landschappelijke waarden: hoe het onderscheidend vermogen van het Bentwoud kan worden versterkt ten behoeve van zowel de recreatieve beleving als de ecologische waarde van het gebied in de regio: natte natuur, zichtrelaties en ecologische verbindingen.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid: hoe entrees, parkeervoorzieningen en padenstructuur naar en in het Bentwoud herkenbaar en vindbaar worden gemaakt, passend bij het bosrijke en natuurlijke karakter. Onder andere door de introductie van ‘recreatieve startpunten’.

Vervolg

Aan de hand van (ontwerp)uitwerkingen van het ontwikkelperspectief kunnen er prijskaartjes gehangen worden aan de gestelde ambities en voorstellen. Dit geeft aan hoeveel nodig is om de kwaliteitsimpuls te realiseren. Hoe de uitwerkingen gefinancierd worden, moet worden bezien in verhouding tot andere grote opgaven die in de regio spelen. Daarbij biedt mogelijk CO2-certificering of de oprichting van een fonds uitkomst. Binnen een fonds kunnen bewoners, verenigingen, ondernemers, vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt samen komen om initiatieven en algemene belangen verdelen en bespreken. In het kort betekent het verantwoordelijkheid in beheer en samen werken aan een kwalitatief Bentwoud

Vergelijkbare projecten