Spring naar content

Regionale Energiestrategieën (RES)

Kansentafel bestuurlijk_slide Conclusies Gouda

VRAAG | Regionale energietransitie 1.0

De vraag van de RES-regio Midden-Holland luidde: breng op basis van ruimtelijk onderzoek en in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen een advies uit over de kansen voor grootschalige opwekking via windturbines en zonnepanelen in de regio. Het advies moest concrete zoekgebieden opleveren waar de regio het ‘regionale bod’ voor de energietransitie zou kunnen realiseren.

Urban Synergy heeft samen met Bright, KuiperCompagnons, Antea Group en Publiquest invulling gegeven aan de Regionale Energiestrategie 1.0 Midden-Holland (gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen en Krimpenerwaard).

Categorieën:

Landschap, Participatie, Energietransitie

Waar:

Midden-Holland

Opdrachtgever:

RES-Regio Midden-Holland

Team:

Laura de Bonth
Jolanda de Jong

 

WAAROM | Klimaatakkoord

De overstap naar een samenleving zonder gebruik van fossiele brandstoffen brengt grote veranderingen met zich mee. Het vraagt om veranderingen in energiesystemen en technologie, economie, de manier waarop de leefomgeving is ingericht en in het gedrag van mensen. De energietransitie is daardoor niet alleen een technische maar ook een maatschappelijke opgave. Volgens afspraken uit het Klimaatakkoord moeten we als land de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. In 2050 moeten we helemaal over op duurzame energie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dertig RES-regio’s een deel van die opgave regionaal uitvoeren. Daarbij ligt de nadruk op besparing, duurzame elektriciteitsopwekking en duurzame warmte.

HOE | Het ruimtelijk onderzoek

Vervolgens hebben we vier verschillende denkrichtingen geformuleerd in de vorm van ruimtelijke scenario’s. Aan de scenario’s lagen twee wezenlijke hoofdkeuzes aan ten grondslag. Allereerst de keuze voor concentratie of spreiding van de energieproductie in de regio en ten tweede de keuze tussen locaties die aansluiten bij de huidige elektriciteitsinfrastructuur of energie koppelen aan andere opgaven die spelen in de regio. Deze twee hoofdkeuzes leiden tot twee assen en vier hoekpunten. In deze hoekpunten zijn scenario’s ontwikkeld met de daarbij horende mogelijke zoekgebieden. Tegelijkertijd moest elk scenario voldoen aan de vier criteria uit de vraagstelling (ruimtelijke kwaliteit, draagvlak, opwekkingsdoel, impact op het elektriciteitsnet).

Ook de ruimtelijke scenario’s zijn voorgelegd aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en volksvertegenwoordigers. De uitkomsten hiervan zijn samen met ons ruimtelijke advies gebruikt door de regio om de definitieve RES 1.0 vorm te geven.

WAT | Gezamenlijk vormgeven aan energietransitie

Daarnaast had de communicatie tot doel om de participatie te ondersteunen. Ook participatie had tot nu toe niet plaatsgevonden. Tot slot moest alles in hoge tijdsdruk en te midden van de restricties van de corona-pandemie plaatsvinden.

Communicatie en participatie hebben we gerealiseerd door nieuwsbrieven, het voorbereiden van persberichten voor de overheden, een website, enquêtes en verschillende digitale, interactieve bijeenkomsten. Iedere verdiepingsslag in het ruimtelijk onderzoek werd gedeeld en getoetst bij inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en, in de vorm van digitale regionale bijeenkomsten, met volksvertegenwoordigers. Daarnaast waren bestuurders en beleidsmedewerkers via werkgroepen en stuurgroepen betrokken.

RESULTAAT

Op basis van een ruimtelijk onderzoeken en participatie met bewoners en maatschappelijke partijen hebben wij een advies geformuleerd met zorgvuldig afgewogen ingrediënten voor de RES 1.0. Deze ingrediënten heeft het regiobestuur gebruikt om, na interne afweging, te komen tot een bestuurlijk bod. Het uiteindelijke bod heeft verder gebouwd op de door ons uitgevoerde onderzoeken, scenariostudie en participatie, een net-impactanalyse door de netbeheerders en maatschappelijke en politieke inbreng. De RES 1.0 is opgesteld door de betrokken besturen en in april gepubliceerd.

Meer informatie over de RES Midden-Holland kunt u vinden op: https://resmiddenholland.nl/

Vergelijkbare projecten