Spring naar content

Bedrijventerrein van de toekomst

nieuwe situatie illustratie

VRAAG | Werklandschap van de toekomst

De gemeente Dronten heeft Urban Synergy gevraagd om, vooruitlopend op de omgevingsvisie, de toekomstige opgave voor haar bedrijventerreinen te verkennen. Het is een globale strategische verkenning naar hoe en op welke manier de huidige bedrijventerreinen, bedrijven en ondernemers zich in de toekomst kunnen ontwikkelen. Het gaat niet alleen om de bedrijven zelf maar ook hoe de terreinen bij kunnen dragen aan landschap, biodiversiteit, waterberging en andere opgaven in Dronten zoals bijvoorbeeld wonen. De vraag die hierbij centraal staat is:

“Wat is de betekenis van bedrijventerreinen voor Dronten en omgeving, nu en in de toekomst?”

Categorieën:

Stedenbouw, Landschap, Visie & Strategie

Waar:

Dronten, Flevoland (NL)

Opdrachtgever:

Gemeente Dronten

Team:

Laura de Bonth
Jolanda de Jong
Roos Jeronimus

WAAROM | Toekomstbestendig en biodivers

De gemeente wil groeien in inwoneraantal waar mogelijk ook een groei van de lokale bedrijvigheid en ondernemerschap aan gekoppeld is. Daarnaast neemt de roep in de agrarische gemeente om het herstellen van de biodiversiteit toe. Dronten werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie waarin deze thema’s samenkomen.

HOE | Strategische verkenning

Programma: Er is een grote verscheidenheid aan bedrijven in Dronten waarbij dezelfde type bedrijven vaak bij elkaar liggen. Door de jaren heen lijkt er een verschuiving te zijn van lokale naar niet-plaatsgebonden bedrijven.

Terreininrichting: De terreinen zijn voornamelijk functioneel ingericht voor bedrijvigheid. Hierbij biedt de landschappelijke onderlegger van vaarten, tochten en groenstructuren potentie voor verrijking van de inrichting.

Naast de analyse is er gekeken naar het beleid en de trends met betrekking tot de huidige bedrijventerreinen. Richting de toekomst is er vraag naar meervoudig en toekomstbestendig ruimtegebruik met aandacht voor biodiversiteit.

WAT | Drie denkrichtingen

In de denkrichting ‘Groenblauw’ staat het benutten van de potentie van de landschappelijke onderlegger centraal. Inrichting van groene en blauwe structuren als robuust raamwerk met behoud of versterking van het functioneel ingerichte bedrijventerrein/werklandschap erbinnen. Het raamwerk biedt mogelijkheid voor het toevoegen van natuurwaarde en verblijfswaarde voor werknemers, inwoners en recreanten.

In de derde denkrichting ‘Samen’ staat de uitwisseling tussen bedrijven onderling én met anderen centraal. Profilering van bedrijventerreinen en samenwerking speelt een belangrijke rol. De uitwisseling kan plaatsvinden op diverse schaalniveaus en kan uiteenlopen van uitwisseling van energie, (rest)producten en warmte, tot kennis, werknemers, experimenteerruimtes, etcetera.

VERVOLG | Afwegen en visie vormen

Met deze verkenning ligt er een stevige basis om de diepte in te kunnen gaan over de denkrichtingen. Door middel van ontwerpend onderzoek kunnen verschillende scenario’s uitgedacht worden, zowel ruimtelijk, programmatisch als functioneel. Daarin kan verkend worden wat er nu moet gebeuren om ambities in de toekomst mogelijk te maken. Dat kan helpen om afwegingen te kunnen maken en een visie te vormen.

Vergelijkbare projecten