Publicatie Natuur om de Hoek

Dit voorjaar publiceerden we ‘Natuur om de Hoek’. Samen met de Vereniging Deltametropool en Sjoerd Cusveller werkten we in opdracht van Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan dit onderzoek naar naoorlogse recreatiegebieden rondom de stad. Hierbij ook input van Eric-Jan Pleijster (LOLA landscape) en Miranda Reitsma (Wing). Het onderzoek, hier te downloaden, bekijkt de relatie tussen recreatiegebieden van Staatsbosbeheer en de gebruiker op schaal van Nederland en ingezoomd op vier focusgebieden.

 

Foto’s: Vincent van den Hoven

Biografie van de Noordoostpolder, Grond voor verandering

De Noordoostpolder staat voor talrijke opgaven: stagnatie van de bevolkingsgroei, innovatie in de landbouwsector, wijzigingen in de waterhuishouding en stads- en dorps- vernieuwing. Deze vraagstukken zijn van invloed op de ruimtelijke ordening en de sociale structuur. De polder, zeventig jaar geleden bedacht en gepland als een ‘nieuwe maatschappelijke orde’, is onvoldoende in staat om al die veranderingen op te vangen – sterker nog: het poldersysteem is dringend aan vernieuwing toe.

Maar wat betekend dit voor de vele agrarische ondernemers in de Noordoostpolder?

Deze biografie toont aan de hand van persoonlijke verhalen hoe het beroemde landbouwgebied zich door de jaren heeft ontwikkeld. Achttien agrariërs spreken over de ontstaansgeschiedenis van hun bedrijf, over hun economische en sociale netwerken, over hun problemen, plannen en toekomstperspectieven. Door deze ondernemers een gezicht te geven wordt het imago van de Noordoostpolder versterkt. Maar dat niet alleen: Door de persoonlijke portretten ontstaat een beter begrip van de consequenties die de op hande zijnde veranderingen hebben voor individuele ondernemers.

Opdrachtgever: Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Publicatie Nieuwe Landschappen

De provincie heeft een sleutelrol in de veranderingen van het landschap. In ‘Nieuwe landschappen’ wordt een nieuwe benadering van het ontwerp, beheer en gebruik van ons landschap verkend.

Grote opgaven dienen zich aan nu financiële middelen door de economische crisis zijn weggevallen. Omdat de opbrengsten uit woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen de ontwikkeling van natuur en landschap niet langer financieren, wordt er gezocht naar nieuwe mogelijkheden.

In ‘Nieuwe landschappen’ worden 4 Noord-Hollandse opgaven onderzocht: schaalvergroting in de landbouw en de plaatsing van windturbines, versterking van de zeewering met een vernieuwing van badplaatsen, ontwikkeling van de veenweiden en behoud van het werelderfgoed, waaronder de Beemster-polder en de Stelling van Amsterdam. Het zijn voorbeelden waarin de rol van de provinciale overheid scherp naar voren komt en waaruit blijkt hoe belangrijk ontwerponderzoek en culturele planologie zijn bij het vinden van nieuwe betekenissen voor het landschap.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Team: Miranda Reitsma, Mark Hendriks, Urban Synergy
Uitgever: SUN Trancity

Publicatie Nieuw Landschap

NieuwLandschap onderzoekt middels interviews latente sociale of economische waarden in het landelijk gebied, waarbij wensen en verhalen van betrokken partijen in kaart gebracht worden. Het doel is deze waarden als sluimerend kapitaal op een hoger niveau te tillen naar een concrete, vraaggestuurde opgave formulering. Door middel van ‘bemiddelend ontwerp’ d.w.z. visualisaties en ontwerponderzoek,

slaan we de brug tussen lange termijn beleidsdoelen en lokale initiatieven van ondernemers en bewoners, in een proces van initiatief tot realisatie waarbij slagkracht en uitvoerbaarheid centraal staan. De kracht ligt in het koppelen van ambities en belangen van bewoners, ondernemers, beleidsmakers en gebiedspartijen in een ruimtelijke oplossing.

Opdrachtgever: Provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en regio kop van Noord-Holland
Team: Miranda Reitsma, Urban Synergy, Mark Hendriks