Nieuw strand en boardwalk Ontwerp recreatiegebieden Bernisse – Brielse Meer uitgevoerd

Urban Synergy heeft i.o.v. Recreatieschap Voorne Putten gewerkt aan de kwaliteitsimpuls en herinrichting van zeven recreatiegebieden in Brielse Meer en Bernisse. Er worden stranden toegevoegd en uitgebreid, er komt meer variatie in beplanting, er worden verblijfsplekken toegevoegd en er is een ontwerp gemaakt voor een toiletvoorziening voor 4 recreatiegebieden. De ontwerpen zijn in samenspraak met ondernemers en gebruikers in de gebieden tot stand gekomen.

Ondertussen is het ontwerp van Urban Synergy voor recreatiegebied de Brielsebrug opgeleverd en zijn ook de andere gebieden uitgevoerd! Deze lente is het strand en ligweide vergroot en voorzien van fraaie boardwalk en er is een heus ‘trouweilandje’ voor Breezze. Verderop in het gebied staat een nieuw en robuust toiletgebouw.

Daarnaast is voor de landschapstafel is een conceptuele maquette gemaakt met audiotour waarin de gebruikers van de toekomst aan het woord komen.

De kwaliteitsimpuls is gemaakt in opdracht van recreatieschap Voorne Putten i.s.m. Staatsbosbeheer en is een voortzetting van de eerder opgestelde plannen van LOLA Landscape architects.

 

 

In opdracht van Recreatieschap Voorne Putten ism Marieke de Gast, #Carole Sturkenboom en #Leon vanderLugt. Uitvoering A.K. Barendrecht ism HDK Architecten b.v. Het ontwerp is gebaseerd op een eerdere visie van Lola voor het gebied. Fotografie: Vincent van den Hoven, i.o.v. Staatsbosbeheer

Opdrachtgever: Recreatieschap Voorne Putten
Locatie: Bernisse - Brielse Meer
Jaar: 2018

Ontwerp voor Burgemeester Hoekstrapark

Afgelopen maand is het ontwerp afgerond voor het Burgemeester Hoekstrapark in Zoetermeer. In een uitgebreid participatief traject, waarin we het buurtpleinenspel hebben gespeeld en een bewonersbijeenkomst hebben georganiseerd, zijn de belangrijkste ideeën en wensen opgehaald en vertaald naar een ontwerp.

De nieuwe speel- en ontmoetingsplek voor de wijk Rokkeveen is ingericht voor jong en oud, met aandacht voor verhoging van de biodiversiteit en een verbeterde toegankelijkheid door aanleg van een nieuw wandelpad. Meer informatie over proces en ontwerp vind je hier

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Jaar: 2019

Visie Hofbogen Rotterdam

Dudok Groep koopt het Rotterdamse icoon de Hofbogen van Hofbogen B.V. en ProRail. Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan de visie op de toekomst van het Rijksmonument. Belangrijk uitgangspunt is de inclusieve culturele stad als uitgangspunt voor ontwikkeling en een gevarieerde belevingswaarde van Pompenburg tot aan de Kop van Noord.

De Hofbogen is geliefd en wordt gedragen door de actieve ondernemers en buurtbewoners. Hun actieve betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap zien wij als belangrijke voorwaarde om de ingeslagen ontwikkeling van de Hofbogen door te zetten. Een ontwikkeling waar zowel de buurt als Rotterdam trots op kan zijn!

Team Dudok Groep: Urban Synergy, Cushman & Wakefield, Schaap Advocaten en Notarissen, RPS advies- en ingenieursbureau en Studio Raam

Opdrachtgever: Dudok Groep
Locatie: Rotterdam
Jaar: 2019

Visie Polder de Buitenzomerlanden

Eind december 2018 heeft de gemeenteraad van Binnenmaas de door Urban Synergy opgestelde visie ‘De Buitenzomerlanden’ vastgesteld. Er spelen verschillende concrete ontwikkelingen in en rondom het gebied, zoals de plaatsing van vijf windturbines tussen Heinenoord en Polder de Buitenzomerlanden en mogelijke plaatsing van zonnevelden. In de visie voor de Buitenzomerlanden worden concrete ontwikkelingen en lange termijn ambities verknoopt tot een robuust en aaneengesloten getijdepark, toegankelijk en beleefbaar door vanaf een nieuwe fietspad, dat de gebieden verbind. De visie is tot stand gekomen door nauw samen te werken met belangrijke stakeholders, zoals Staatsbosbeheer, Waterschap, ASR, Provincie Zuid-Holland en lokale grondeigenaren.

Op korte termijn worden de gelden die vrijkomen voor de aanleg van de vijf windturbines ingezet om het recreatieve rondje Hoeksche Waard af te ronden. Een 6,5 kilometer lang recreatief fietspad tussen bezoekerscentrum Klein Profijt en Kuipersveer zorgt voor het beleefbaar en zichtbaar maken van de Oude Maas en verbetert de toegankelijkheid van diverse getijdenatuur-gebieden. Het fietspad vormt de ruggengraat voor toekomstige recreatieve ontwikkelingen aan de noordrand, zoals de opwaardering van het bruggenhoofd tot recreatief knooppunt en opwaardering van aangrenzende bosgebieden.

De windturbines en zonnevelden worden ingezet als katalysator en verdienmodel om op lange termijn de hoger gelegen agrarische polders te transformeren tot natuurgebied als onderdeel van het Nationaal Park NLDelta Biesbosch-Haringvliet. Het plaatsen van toekomstige zonnevelden en de vijf windturbines op de hoger gelegen agrarische gronden en bosrijke delen in de noordrand zorgt enerzijds voor het behoud van het open karakter van het middendeel van de Hoeksche Waard en levert anderzijds voordeel op door het slim combineren van de benodigde (ondergrondse) infrastructuur. Natuurcompensatie van de windmolens en zonnevelden worden ingezet om het gebied langzaam uit te breiden tot een robuuste natuur. Het transformeren van agrarische gronden naar een robuust getijdepark is een hoge ambitie voor de lange termijn.

Opdrachtgever: Gemeente Binnenmaas
Locatie: Hoeksche Waard
Jaar: 2018

Meer dan een Dijk

Tot voor kort was de Knardijk, gelegen midden in de Flevopolder, een regionale waterkering. In 2016 is de functie van de Knardijk als regionale waterkering komen te vervallen. Omdat uit het oogpunt van waterveiligheid minder strenge eisen worden gesteld aan de Knardijk, ontstaat de mogelijkheid voor andere vormen van medegebruik en/of ruimtelijke ontwikkelingen.

Naast de functie als waterkering heeft de Knardijk ook een cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke betekenis voor het gebied. In opdracht van provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland heeft Urban Synergy samen met Reitsma Stedebouw een interactief document opgesteld over de ontwikkeling en de waarden van de Knardijk.

Het document ‘MEER DAN EEN DIJK’ draagt bij aan het maatschappelijk proces opgezet door Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland om te verkennen welke mogelijkheden de nieuwe functie van de Knardijk zou kunnen bieden. Initiatiefnemers wordt gevraagd om aan te geven hoe hun initiatief de bestaande waarden van de Knardijk – zoals beschreven in dit basisdocument – behoudt en/of versterkt.

 

Opdrachtgever: provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland
Team: Urban Synergy, Reitsma Stedebouw, Bureau Viridis en Wing
Jaar: 2017
Website: MEER DAN EEN DIJK

Beeldvisie Vijfhuizen

De gemeente Haarlemmermeer heeft Urban Synergy gevraagd een Beeldvisie op te stellen voor Vijfhuizen. Op basis van deze Beeldvisie wil de gemeente onderzoeken of delen van het dorp aangewezen moeten worden als ‘beschermd dorpsgezicht’. De inbreng van bewoners van Vijfhuizen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de Beeldvisie.

Dit heeft niet alleen geresulteerd in een documentatie en waardering van het dorp vanuit de landschappelijke, stedenbouwkundige en historisch-geografische optiek, maar ook inzicht gegeven in de beleving en waardering van het dorp door haar bewoners.

Op basis van de uitkomsten van de Beeldvisie komt in onze ogen niet het dorp als geheel voor de monumentale status ‘Beschermd dorpsgezicht’ in aanmerking omdat in grote delen die monumentale waarde verloren is gegaan.

Daarom doen we de volgende aanbevelingen:

1. Status ‘Beschermd dorpsgezicht’ voor het ‘oude land’,

fort Vijfhuizen en de Geniedijk

2. Karakteristieken lijnen benoemen in ‘gebiedsprofielen’.

3. Betekenis zichtbaar maken

Beeldvisie Vijfhuizen is gemaakt in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en uitgevoerd door Urban Synergy in samenwerking met Cultuurland Advies, Reitsma Stedebouw, H2Ruimte.

Bekijk de film over de beeldvisie op YouTube

 

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer
Team: Urban Synergy in samenwerking met Cultuurland Advies, Reitsma Stedebouw, H2Ruimte
Locatie: Vijfhuizen
Jaar: 2016

Herinrichting Lange Vijverberg, Den Haag

Urban Synergy heeft samen met Atelier Horizon en de bewoners van de Lange Vijverberg een alternatief voorstel gemaakt voor de inrichting van de straat. In het alternatieve plan zijn de wensen van de bewoners, de Fietsersbond, Residentie Duitse Ambassadeur, Reizigersvereniging OV Rover en de Bomenstichting meegenomen en is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de gemeente.

 

Het plan is door de gemeenteraad goed gekeurd en is in samenwerking met Gemeente, bewoners, Atelier Horizon en Urban Synergy uitgewerkt tot een definitieve inrichting voor de openbare ruimte. De uitvoering start eind 2016.

Opdrachtgever: Hoogsteder & Hoogsteder
Team: Urban Synergy en Atelier Horizon
Locatie: Den Haag, Lange Vijverberg
Jaar: 2016
Website: bewoners presenteren alternatief plan lange vijverberg

Megaprojecten in revisie Waalsprong Nijmegen

In de serie ‘Megaprojecten in revisie’ zijn we, met de Blauwe Kamer, op zoek gegaan naar oplossingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten. In het onderzoek spraken we met bewoners, ondernemers, ontwikkelende partijen en de gemeente. Ruimtelijk onderzoek en deze gesprekken vormen de basis voor strategieën en voorstellen voor deze gebieden.

In Nijmegen wordt de toekomstige woningbouw weliswaar in kleinere eenheden ontwikkeld, het principe blijft onveranderd: verzorgde nieuwbouw in clusters binnen afgebakende ‘woonvlekken’. Het particuliere opdrachtgeverschap is geconcentreerd in de buitenranden van de nieuwbouw en ook de meeste van de zes locaties voor tijdelijke activiteiten bevinden zich op enige afstand van de woonbuurten.

zie website blauwe kamer

Dat planmatige karakter gaat ten koste van kwaliteiten als authenticiteit, lokale worteling en informele ontmoeting, die een woonbuurt couleur locale kunnen geven. Om daaraan te ontsnappen is het voorstel de oude linten in te zetten als dragende structuur voor uiteenlopende tijdelijke functies in plaats van die te plaatsen aan de randen van het plangebied. De lintwegen tussen de kernen Lent, Oosterhout en Ressen dienen zo niet alleen als verbinding, maar dragen ook bij aan de sociale samenhang. Allerlei spontane, in de linten passende, activiteiten kunnen de herkomst van het gebied zichtbaar maken. Bewoners uit de stad of de regio kunnen er eigen ambities ontplooien en wijkbewoners kunnen zich ermee identificeren.

Opdrachtgever: Blauwe Kamer
Team: Urban Synergy
Locatie: Nijmegen
Jaar: 2013

Landschappelijk kader recreatieparken

In opdracht van het college van de gemeente Zijpe heeft Reitsma Stedebouw in samenwerking met Urban Synergy en 1:1, stadslandschappen een gebiedsvisie voor de kustplaats Sint Maartenszee (Zijpe- en Hazenpolder) ontwikkeld.

In de gebiedsvisie worden de ruimtelijke ontwikkelingen, vooral in de recreatieve sfeer, voor Sint Maartenszee en het omringende landschap in hun onderlinge samenhang geschetst. De gebiedsvisie plaatst de ontwikkelingen in een ruimer landschappelijk kader en geeft richting aan ontwikkelingen en bestaande initiatieven. Voor de waardering van het landschap door recreanten is samenwerking gezocht met Martin Goossen van Alterra.

De gebiedsvisie doet ruimtelijke voorstellen op 3 gebieden: de situering van de voorzieningen, het versterken van de landschappelijke identiteit van de recreatieparken samen met herstructurering en het uitbreiden van het aantal routes tussen de recreatieparken, door de polder en naar zee.

 

In de visie wordt ingezet op herstructurering van de parken. Uitbreiding dient alleen om ruimte te bieden voor herstructurering. De uitstraling van de parken als één geheel wordt vergroot door ze in te passen in een nieuw landschappelijk raamwerk dat de huidige landschappelijke kwaliteit van het aandijkingenlandschap versterkt. Dit landschappelijk raamwerk bestaat uit 2 delen. Zo wordt met de ontwikkeling van natte nollen natuur het milieu van de binnenduinrand versterkt. In een tweede lijn (Belkmerweg) wordt het milieu van plantage “Wildrijk” als basis voor herstructurering van de recreatieparken genomen.

Ten slotte wordt voorgesteld om openbare routes door of in de randen van de parken door te trekken en te verknopen met het (toekomstige) netwerk aan routes en ommetjes in de polder en aan het strand. De recreatieparken worden van verschillende kanten beter bereikbaar: de enclavewerking en onoverzichtelijkheid worden verminderd.

Opdrachtgever: Gemeente Zijpe
Team: ism Reitsma Stedebouw, 1:1, stadslandschappen
Locatie: Sint Maartenzee
Jaar: 2012

Bodemvisie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft een bodemvisie opgesteld. De bodemvisie moet aangeven hoe de bodem een bijdrage kan leveren aan huidige maatschappelijke opgaven door efficiënt en duurzaam gebruik van de ondergrondse ruimtes. Voor deze visie hebben we drie karakteristieke, uitsneden van de Zuid-Hollandse bodem gemaakt. De doorsneden geven inzicht in de relatie tussen het landschap, de bodemopbouw, bestaande gebruiksfuncties en optionele toekomstige gebruiksfuncties.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Locatie: Zuid-Holland
Jaar: 2012

Bewonersonderzoek Petten

Het gemeentebestuur Zijpe heeft besloten dat voor Petten een structuurvisie moet worden ontwikkeld, waarin toekomstige ontwikkelingen voor het dorp een evenwichtige plek kunnen krijgen. Miranda Reitsma van Reitsma Stedebouw en Laura de Bonth en Dirk Verhagen van bureau Urban Synergy zijn, samen met Adriaan Geuze van bureau West 8, gevraagd om deze structuurvisie te maken.

Een belangrijk onderdeel voor het maken van de structuurvisie is het zoeken naar hoe men nu en straks Petten (wil) beleven – gezien vanuit ondernemers, bewoners, toeristen, bestuurders en andere partijen- en hoe het zich daarmee onderscheidt van de omliggende (bad)plaatsen.

Op dinsdag 9 augustus en woensdag 10 augustus heeft Urban Synergy bewoners, ondernemers, bestuurders en bezoekers gevraagd om plaats te nemen aan onze 5 meter lange picknicktafel. De tafel heeft gedurende deze dagen in twee woonwijken van Petten, plein 1945, de campings en op het strand gestaan.

Voor meer informatie:
RTV Noord-Holland
Dorpskrant de Uitkijk

Opdrachtgever: Gemeente Zijpe
Team: ism Miranda Reitsma
Locatie: Petten
Jaar: 2011

Structuurvisie Petten

In samenwerking met Reitsma Stedebouw en en bureau West8 is een structuurvisie opgesteld voor het Noord-Hollandse dorp Petten. In de visie maakt Petten de omslag van een dorp achter de dijk, naar Petten als een kleinschalig en romantische badplaats in de duinen.

Petten krijgt, in het kader van de toekomstige kustversterking, een strand voor de Hondsbossche Zeewering van 250 meter zeewaarts. De visie gaat uit van een binnendijkse zandsuppletie. Door zandsuppletie wordt de overgang tussen het toekomstige strand, de Hondsbossche Zeewering en het dorp landschappelijker en zachter

 

Er wordt aansluiting gezocht met de huidige, veel genoemde kwaliteit van Petten: kleine schaal, rust, ruimte. Met name door de kleine schaal en het (nu nog) intacte dorpscentrum onderscheidt Petten zich van “buurbadplaatsen” en mikt het op een andere doelgroep. Dat wil zeggen: wel meer recreanten, maar geen massatoerisme.

Petten is vanaf Provinciale N-weg niet zichtbaar voor automobilisten. In de visie wordt voorgesteld om een nieuwe afslag te realiseren vanaf deze weg, een weg die in een rechte lijn naar het dorpsplein leidt en doorloopt tot een van de toekomstige strandopgangen. Hierdoor komt er meer reuring op het dorpsplein. Dit zal, samen met het dagtoerisme, leiden tot meer drukte en meer draagvlak voor winkels en uitspanningen op het dorpsplein. Tot slot wordt voorgesteld om wijken onderling beter te verbinden en het dorpsplein centraler meer “in de loop” voor alle dorpsbewoners door een extra autoverbinding open te stellen.

Opdrachtgever: Gemeente Zijpe
Team: ism Reitsma Stedebouw, West 8
Locatie: Petten
Jaar: 2011

Advies windplan Wieringermeer

Windenergie heeft een tegenstrijdig imago. Iedereen is voor schone energie, maar de windmolens zelf worden gezien als horizonvervuiling. Tegelijkertijd dringt zich de eindigheid van de fossiele brandstoffen steeds sterker op. De provincie Noord Holland en de gemeente Wieringermeer hebben zich tot taak gesteld om windenergie grootschalig aan te pakken. In de concept structuurvisie van de provincie is een streefwaarde van 500 megawatt aan windenergie opgenomen.

De doelstelling van de gemeente Wieringermeer is om als uitwerking van hun eigen structuurplan te komen tot een windplan. Er moet een afweging in bouwlocaties gemaakt worden met voldoende maatschappelijk draagvlak. Dat moet in een bestemmingsplan planologisch verankerd worden. Dan kan de gemeente meewerken aan aanvragen voor projectplannen, dan wel deze gemotiveerd afwijzen. Het advies is bedoeld als inspiratie voor het ontwerpproces voor het windplan van de Wieringermeer.

De Wieringermeer heeft een traditie in pionieren. Van meet af aan loopt het voorop in de agrarische vernieuwing. Ook nu weer met de energie-uitwisseling die bij de kassencomplexen van Agriport bereikt is. Het windplan voor de Wieringermeer bouwt voort op deze traditie. De nieuwste generatie windmolens kan echter niet over het hoofd worden gezien. Inpassing van windmolens in het landschap gaat dan ook niet over hoe ze zo weinig mogelijk kunnen opvallen, het gaat over hoe ze passen bij het landschap en mogelijk zelfs een nieuwe betekenis aan het landschap geven.

Bekijk hier het artikel

Opdrachtgever: Provinciaal adviseur Noord-Holland
Team: Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland (Miranda Reitsma)
Locatie: Wieringermeer
Jaar: 2010

Voorbeelduitwerkingen ontwikkelingen dorpen

De Provincie Noord-Holland wil dat nieuwe ontwikkelingen in en aan de randen van de dorpen plaatsvinden op basis van hun ruimtelijke kernkwaliteiten. Zodat de identiteit en verscheidenheid behouden, versterkt of teruggebracht wordt. Drie ontwerp bureaus waaronder Urban Synergy zijn gevraagd om een voorbeelduitwerking te maken voor 3 dorpen Hauwert, Schagerbrug en Ankeveen.

Om tot afgewogen beslissingen te komen voor eventuele uitbreidingen van dorpen is een analyse gemaakt op drie verschillende schaalniveaus. De eigenheid van het gebied en landschap, de relatie van het dorp met het omliggende landschap, ruimtelijke verschijningsvorm en uiteindelijk de specifieke bebouwingstypologie, kavels, oriëntatie en korrelgrootte. Voor elk van de dorpen zijn drie verschillende ontwikkelingsperspectieven omschreven die elk een ander doel voor ogen hebben, maar dezelfde vragen beantwoorden ‘waar kan het plaatsvinden, wat is de bebouwingstypologie en op welke manier versterkt het de specifieke karakteristieken van het dorp?’.

Bij het Westfriese dorp Hauwert is ingezet op het behouden van de unieke open en gesloten afwisseling in het lint. In de kern verdraagt het lint nog een beperkte verdichting, maar naar de randen zijn de doorzichten dragend. Om het dorp te vrijwaren van ontwikkeling van introverte wijkjes wordt ervoor gepleit, uitbreidingen te maken in vormen van nieuwe linten. Dit zijn transparante linten van individuele kavels of bebouwde erven. Voorwaarde is dat de nieuwe linten voor langzaam verkeer goed verbonden worden met omliggende bestaande kern voor bereikbaarheid van voorzieningen.

Het kruisdorp Schagerbrug is vlak na de droogmaking van de Zijpe in 1597 ontstaan op de kruising van de vaarverbinding tussen en de Zuiderzee en de verbindingswegen van de kust naar het achterland. De twee assen van het kruis kennen beide een verschillende ontwikkeling en afwijkende bebouwingstypologieën. De rijke groene noord-zuid as kent grote, met sloten omrande kavels. De inbreiding kan plaatsvinden in dezelfde ruime opzet als reeds bestaande grote erven van meerdere gebouwen, met behoud van weidse vergezichten. De oost-west richting is meer in oostelijke dan in westelijke richting ontwikkeld met kleinere dichtere kavels. Hier kan de de kruisvorm juist versterkt en verlengd worden. Dit versterk op den duur ook de leesbaarheid en entree van het dorp.

Ankeveen ligt op de overgang tussen de veenpolders en het stuwwallen landschap. Door veenafgravingen is rondom het dorp een waterrijk en bebost gebied ontstaan. De open ruimtes in het landschap verscholen achter riet of bossen bieden de mogelijkheid voor uitbreidingen. De bebouwingstypologie in Ankeveen wordt gekenmerkt door bijzondere woonvormen (boswonen, waterwonen, eilanden) Door het aanbrengen van water op de daarvoor geschikte plekken in het landschap kan de beleving van het water vanuit het lint vergroot worden. De ‘nieuwe’ plassen bieden kansen voor de bijzondere woonvormen of de dwarslinten, wonen aan het water.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Locatie: Hauwert, Schagerbrug en Ankeveen
Jaar: 2010

Krimpende Kernen

‘Wat maakt het wonen en leven in de kernen Nieuw-Vossemeer en de Heen aantrekkelijk’? Niet alleen kijkend naar de huidige situatie maar ook hoe veranderingen die gepaard gaan met krimp daarop van invloed zijn. Wat is voorwaardelijk om in een omgeving te willen blijven wonen en hoe kunnen ruimtelijke kwaliteiten en waarderingen voor de leefomgeving in de toekomst behouden blijven of ontwikkeld worden. Deze vraag stelde de woningbouwcorporatie Wonen West Brabant aan Urban Synergy.

De gehanteerde methode bestaat uit de combinatie van een ruimtelijke analyse van twee kernen en een onderzoek naar de belevingswaarde die huurders (bewoners) toekennen aan hun omgeving. Gewapend met een SRV-wagen zijn we bewoners gaan vragen om hun betekenisvolle straten, voorzieningen en plekken, die een bijdrage leveren aan het karakter en aantrekkelijkheid van de kernen, op een grote luchtfoto te markeren. Overige huurders en bewoners zijn via wonen in west Brabant  gevraagd hier antwoord op te geven.

 

 

In de woonvisie stelt de corporatie dat ze zich vooral bezig moet houden met fysieke ingrepen en beheer van locaties. Uit gesprekken met bewoners bleek dat er ook andere aspecten een grote rol spelen. De dorpen zitten beide in een transformatie proces waarbij ze steeds meer afhankelijk worden van de regio. De reactie daarop is in beide dorpen verschillend. De voorgestelde strategieën richten zich niet alleen op fysieke ingrepen maar ook op de sociale cohesie en het organiseren van het dagelijks leven in de dorpen.

 

Opdrachtgever: Wonen West Brabant
Team: ism Reitsma Stedenbouw (Miranda Reitsma)
Locatie: De Heen, NIeuw-Vossemeer
Jaar: 2010

Ontwikkelingsvisie St. Maarten

SXMosaic is een regionaal ontwikkelingsstrategie voor het eiland, met als doel het versnelde transformatieproces dat het eiland ondergaat te begeleiden. St.Maarten is de laatste 50 jaar ontwikkeld tot een krachtige toeristenhub, voornamelijk georiënteerd op de Amerikaanse markt. Enerzijds winstgevend maar men kan men afvragen in hoeverre dergelijke ontwikkelingen duurzaam zijn voor het eiland. De ontwikkeling zorgt voor een groeiende sociaal-economische ongelijkheid tussen bewoners, een overbelasting van wegen netwerk en uitputting van de natuurlijke omgeving.
De ontwikkelingsstrategie is door middel van een integrale aanpak tot stand gekomen. Door het organiseren van verschillende ‘jollifications’ (workshop) verspreid over het hele eiland zijn sociaal, culturele, ruimtelijke en economische kenmerken en potenties van in kaart gebracht en besproken. De genodigden bij de jollifications waren uiteenlopend van bewoners, bestuurders, ondernemers en andere actieve organisaties.

Belangrijk is dat St.Maarten zich niet alleen focust op de toeristen economie, maar beter inspeelt op haar strategische ligging in het Caribisch gebied en de diversiteit aan nationaliteiten die wonen op het eiland. De visie speelt in op thema’s als infrastructuur, waterberging, duurzame energie en het diversificeren van de economie op basis van de culturele en natuurlijke kwaliteiten van het eiland. De betrokkenheid die in het proces gecreëerd is staat symbool voor hoe St. Maarten zich verder kan ontwikkelen, niet eenzijdig top-down plannen, maar samen met alle betrokken partijen kijken hoe men potenties van elkaar kan benutten om zo bij te dragen aan een betere toekomst voor het eiland.

Meer info:
Website project

Opdrachtgever: VROM St.Maarten
Team: namens TUDelft Alexander Vollebregt, Arjen Spijkerman en Heidi Klein & namens Haagse Hogeschool Jaclyn Rooker en Rieneke Van Santen
Locatie: St.Maarten
Jaar: 2009

Ambities Noorderwelf

In opdracht van Reitsma Stedebouw hebben we de vragen en kansen in kaart gebracht die zijn ontstaan na 12 jaar ontwikkeling in Noorderwelf. Middels interviews met diverse partijen heeft Miranda Reitsma de verschuiving van ambities en programma geanalyseerd. In kader van de die verschuivingen kwam de volgende vraag voor het groengebied grenzend aan de nieuwe ontwikkelingen naar boven. ‘Ligt de ambitie voor de Omzoom bij een metropolitaan, regionaal of stadspark?’

In structuurvisie Randstad 2040 wordt de het gebied aangewezen als een van de zoekgebieden voor ontwikkeling van groenblauwe kwaliteiten in de nabijheid van steden, de zogenoemde ‘metropolitane parken’. Middels een vergelijkende analyse van verschillende parken in de regio schept is een kader geschapen waarin de Omzoom geplaatst kan worden.

De verschillende parken zijn vergeleken op de factoren schaal, programma, bereikbaarheid op regionale schaal en de lokale toegankelijkheid.

Opdrachtgever: Reitsma Stedebouw
Team: Miranda Reitsma
Locatie: Saendelft
Jaar: 2009

Verblijf in Vlissingen

De vraag was hoe kan verblijf Vlissingen vormgegeven worden zodat de steden en dorpen aantrekkelijk zijn en blijven voor zowel bewoners als bezoekers in een situatie van krimp.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn we een week lang in een caravan in Vlissingen gaan verblijven. Benieuwd naar wat wij zelf beleven en ervaren tijdens ons verblijf, maar ook om te horen wat bewoners, studenten, toeristen of werkenden vinden van het verblijf, wonen, werken en recreëren in Vlissingen. De zijkant van de caravan was beplakt met een grote luchtfoto van de stad waarop alle wensen en verhalen aangegeven konden worden. Wat de beste plek van de stad is, de lelijkste plek en waar kunnen nieuwe activiteiten ontwikkeld worden?

Diverse doelgroepen wordt een nieuwe blik op Vlissingen geboden. Goede bereikbaarheid en een aaneenschakeling van natuurlijke, nautische,culturele en stedelijke gebieden kan bijdragen aan een nog aantrekkelijker verblijf in Vlissingen!

– Vlissingen inrichten als metropolitane badplaats.
– Servicekwartier in de binnenstad zorgt voor een nieuwe levendigheid en aantrekkingskracht op omliggende woongebieden.
– Veroveringsstrategie voor het Scheldeterrein
– Verknopen. Om de verschillende bezoekers van Vlissingen een route naar het centrum te bieden moeten verschillende transportmiddelen ingezet worden.

Opdrachtgever: CBK Zeeland, Gemeente Vlissingen
Team: Miranda Reitsma, Dennis Ezendam
Locatie: Vlissingen
Jaar: 2009