Nieuw strand en boardwalk Ontwerp recreatiegebieden Bernisse – Brielse Meer uitgevoerd

Urban Synergy heeft i.o.v. Recreatieschap Voorne Putten gewerkt aan de kwaliteitsimpuls en herinrichting van zeven recreatiegebieden in Brielse Meer en Bernisse. Er worden stranden toegevoegd en uitgebreid, er komt meer variatie in beplanting, er worden verblijfsplekken toegevoegd en er is een ontwerp gemaakt voor een toiletvoorziening voor 4 recreatiegebieden. De ontwerpen zijn in samenspraak met ondernemers en gebruikers in de gebieden tot stand gekomen.

Ondertussen is het ontwerp van Urban Synergy voor recreatiegebied de Brielsebrug opgeleverd en zijn ook de andere gebieden uitgevoerd! Deze lente is het strand en ligweide vergroot en voorzien van fraaie boardwalk en er is een heus ‘trouweilandje’ voor Breezze. Verderop in het gebied staat een nieuw en robuust toiletgebouw.

Daarnaast is voor de landschapstafel is een conceptuele maquette gemaakt met audiotour waarin de gebruikers van de toekomst aan het woord komen.

De kwaliteitsimpuls is gemaakt in opdracht van recreatieschap Voorne Putten i.s.m. Staatsbosbeheer en is een voortzetting van de eerder opgestelde plannen van LOLA Landscape architects.

 

 

In opdracht van Recreatieschap Voorne Putten ism Marieke de Gast, #Carole Sturkenboom en #Leon vanderLugt. Uitvoering A.K. Barendrecht ism HDK Architecten b.v. Het ontwerp is gebaseerd op een eerdere visie van Lola voor het gebied. Fotografie: Vincent van den Hoven, i.o.v. Staatsbosbeheer

Opdrachtgever: Recreatieschap Voorne Putten
Locatie: Bernisse - Brielse Meer
Jaar: 2018

Ontwerp voor Burgemeester Hoekstrapark

Afgelopen maand is het ontwerp afgerond voor het Burgemeester Hoekstrapark in Zoetermeer. In een uitgebreid participatief traject, waarin we het buurtpleinenspel hebben gespeeld en een bewonersbijeenkomst hebben georganiseerd, zijn de belangrijkste ideeën en wensen opgehaald en vertaald naar een ontwerp.

De nieuwe speel- en ontmoetingsplek voor de wijk Rokkeveen is ingericht voor jong en oud, met aandacht voor verhoging van de biodiversiteit en een verbeterde toegankelijkheid door aanleg van een nieuw wandelpad. Meer informatie over proces en ontwerp vind je hier

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Jaar: 2019

Visie Hofbogen Rotterdam

Dudok Groep koopt het Rotterdamse icoon de Hofbogen van Hofbogen B.V. en ProRail. Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan de visie op de toekomst van het Rijksmonument. Belangrijk uitgangspunt is de inclusieve culturele stad als uitgangspunt voor ontwikkeling en een gevarieerde belevingswaarde van Pompenburg tot aan de Kop van Noord.

De Hofbogen is geliefd en wordt gedragen door de actieve ondernemers en buurtbewoners. Hun actieve betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap zien wij als belangrijke voorwaarde om de ingeslagen ontwikkeling van de Hofbogen door te zetten. Een ontwikkeling waar zowel de buurt als Rotterdam trots op kan zijn!

Team Dudok Groep: Urban Synergy, Cushman & Wakefield, Schaap Advocaten en Notarissen, RPS advies- en ingenieursbureau en Studio Raam

Opdrachtgever: Dudok Groep
Locatie: Rotterdam
Jaar: 2019

Visie Polder de Buitenzomerlanden

Eind december 2018 heeft de gemeenteraad van Binnenmaas de door Urban Synergy opgestelde visie ‘De Buitenzomerlanden’ vastgesteld. Er spelen verschillende concrete ontwikkelingen in en rondom het gebied, zoals de plaatsing van vijf windturbines tussen Heinenoord en Polder de Buitenzomerlanden en mogelijke plaatsing van zonnevelden. In de visie voor de Buitenzomerlanden worden concrete ontwikkelingen en lange termijn ambities verknoopt tot een robuust en aaneengesloten getijdepark, toegankelijk en beleefbaar door vanaf een nieuwe fietspad, dat de gebieden verbind. De visie is tot stand gekomen door nauw samen te werken met belangrijke stakeholders, zoals Staatsbosbeheer, Waterschap, ASR, Provincie Zuid-Holland en lokale grondeigenaren.

Op korte termijn worden de gelden die vrijkomen voor de aanleg van de vijf windturbines ingezet om het recreatieve rondje Hoeksche Waard af te ronden. Een 6,5 kilometer lang recreatief fietspad tussen bezoekerscentrum Klein Profijt en Kuipersveer zorgt voor het beleefbaar en zichtbaar maken van de Oude Maas en verbetert de toegankelijkheid van diverse getijdenatuur-gebieden. Het fietspad vormt de ruggengraat voor toekomstige recreatieve ontwikkelingen aan de noordrand, zoals de opwaardering van het bruggenhoofd tot recreatief knooppunt en opwaardering van aangrenzende bosgebieden.

De windturbines en zonnevelden worden ingezet als katalysator en verdienmodel om op lange termijn de hoger gelegen agrarische polders te transformeren tot natuurgebied als onderdeel van het Nationaal Park NLDelta Biesbosch-Haringvliet. Het plaatsen van toekomstige zonnevelden en de vijf windturbines op de hoger gelegen agrarische gronden en bosrijke delen in de noordrand zorgt enerzijds voor het behoud van het open karakter van het middendeel van de Hoeksche Waard en levert anderzijds voordeel op door het slim combineren van de benodigde (ondergrondse) infrastructuur. Natuurcompensatie van de windmolens en zonnevelden worden ingezet om het gebied langzaam uit te breiden tot een robuuste natuur. Het transformeren van agrarische gronden naar een robuust getijdepark is een hoge ambitie voor de lange termijn.

Opdrachtgever: Gemeente Binnenmaas
Locatie: Hoeksche Waard
Jaar: 2018

Meer dan een Dijk

Tot voor kort was de Knardijk, gelegen midden in de Flevopolder, een regionale waterkering. In 2016 is de functie van de Knardijk als regionale waterkering komen te vervallen. Omdat uit het oogpunt van waterveiligheid minder strenge eisen worden gesteld aan de Knardijk, ontstaat de mogelijkheid voor andere vormen van medegebruik en/of ruimtelijke ontwikkelingen.

Naast de functie als waterkering heeft de Knardijk ook een cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke betekenis voor het gebied. In opdracht van provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland heeft Urban Synergy samen met Reitsma Stedebouw een interactief document opgesteld over de ontwikkeling en de waarden van de Knardijk.

Het document ‘MEER DAN EEN DIJK’ draagt bij aan het maatschappelijk proces opgezet door Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland om te verkennen welke mogelijkheden de nieuwe functie van de Knardijk zou kunnen bieden. Initiatiefnemers wordt gevraagd om aan te geven hoe hun initiatief de bestaande waarden van de Knardijk – zoals beschreven in dit basisdocument – behoudt en/of versterkt.

 

Opdrachtgever: provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland
Team: Urban Synergy, Reitsma Stedebouw, Bureau Viridis en Wing
Jaar: 2017
Website: MEER DAN EEN DIJK

Buurtpleinenspel

Urban Synergy heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Wolbert van Dijk landscape and urbanism en Anne Witteveen van H2Ruimte ‘het buurtpleinenspel’ ontwikkeld voor de toekomstige herinrichting van buurtpleinen.

 

In het spel wordt de (ontwerp) opgave verkend voor meerdere pleinen in een buurt en nagedacht over diversiteit, onderscheidend vermogen, doelgroep en thema. Het vormt de verbinding tussen verschillende diensten bij gemeente zoals ruimtelijke ordening, beheer, sport, zorg en welzijn. Het spel kan vervolgens ook in de wijk gespeeld worden met buurtbewoners, met als doel om gezamenlijk te bepalen wie de doelgroep is, welke activiteiten er plaats kunnen vinden en welke uitstraling daarbij hoort. Buurtbewoners geven door het spelen van het spel ontwerpers daarmee de ontwerpopgave mee. Het spel is ontwikkeld en getest voor de wijken Rotterdam Noord en Agniesebuurt, Carnisse en Tarwewijk.

Jaar: 2017

Erf zoekt kans, Flevoland

In het kader van het project ‘Erf zoekt kans’ onderzoekt de provincie samen met onze stichting Polderlab en belangrijkste stakeholders hoe groot het vraagstuk is betreft vele agrarische erven die vrijkomen in Oost- en Zuid-Flevoland en wat succesvolle aanpakken kunnen zijn. In de Agenda Vitaal Platteland is dit door de Provincie Flevoland aangemerkt als één van de zeven urgente opgaven die de vitaliteit van het platteland in Flevoland sterk (gaan) bepalen. De provincie heeft de ambitie uitgesproken om meer ruimte te bieden voor invulling van vrijkomende erven, waardoor een grotere kans bestaat de unieke structuur van Flevoland te behouden zonder dat de aanblik verpaupert. Ze constateert evenwel dat er nog onvoldoende inzicht bestaat in het probleem van de vrijkomende erven in Oost- en Zuid-Flevoland en de mogelijkheden die er zijn voor invulling met behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Onze stichting heeft in het recente verleden al onderzoek gedaan in de Flevopolders, met als resultaat een biografie van de agrarische bedrijven en een diepgaand deelonderzoek naar erven in de Noordoostpolder (zie het project ‘biografie van de Noordoostpolder). 

De stichting ontwikkelt deze visie met in het bijzonder aandacht voor de behoeften van de betrokken partijen bij de herontwikkeling van in onbruik geraakte erven. Dit krijgt vorm in een wensbeeld voor toekomstige erven, nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de kaders van duurzame landschappelijke kwaliteit, identiteit en het culturele erfgoed.

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Team: Miranda Reitsma, Hans Kars, Martin Jansen, Laura de Bonth en Dirk Verhagen
Locatie: Zuid- en Oost Flevoland
Jaar: 2016

Achteroever Wieringermeer

Met het veranderende klimaat loopt het waterbeheer tegen haar grenzen aan. Daarom richt Rijkswaterstaat zich op het opzetten van innovatieprojecten zoals het Achteroeverconcept dat zich richt op het beter benutten van water. Soms hebben we te veel en soms te weinig water. Door het water slimmer te verdelen in ruimte en tijd, is een meerwaarde te creëren voor economie, ecologie, leefomgeving en meerlaagse veiligheid. De eerste Achteroever is aangelegd in de Koopmanspolder te Andijk. Deze is gericht op vis en natuur. De tweede is nu in ontwikkeling, ‘Achteroever Wieringermeer’, zal zich voornamelijk richten op landbouw, tuinbouw, aquacultuur en visserij.

Miranda Reitsma heeft samen met Urban Synergy een ruimtelijke verkenning uitgevoerd naar de testlocatie in de Wieringermeer. De studie gaat over de historische en ruimtelijke opbouw van de totale polder, het beleid wat van toepassing is voor de testlocatie, de ruimtelijke kwaliteiten en tot slot zijn een aantal ruimtelijke ingrepen verkend waarbij ingegaan wordt op de vraag hoe om te gaan met schaalvergroting van dit concept. 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Team: Miranda Reitsma, Reitsma Stedebouw
Locatie: Wieringermeer
Jaar: 2014
Website: Facebook Achteroevers

Nieuw Landschap

In tijden van economische crisis is de agrarische sector een stabiele factor. Het is de drijvende kracht in perifere gebieden als de Kop van Noord-Holland, Waterpoort en Zeeuws-Vlaanderen. Het team van NieuwLandschap heeft de ontwikkeling van deze sector onder de loep genomen. De studie gaat over het landschap dat wordt voortgebracht door de moderne agrarische sector, en over de verhouding tussen het overheidsbeleid en de plannen die ondernemers en bewoners in de regio zelf ontwikkelen. Het gaat ook over de manier waarop mensen het landschap beleven en waarderen.

De innoverende landbouw geeft aanleiding om te werken aan een nieuwe laag in het cultuurlandschap die hoort bij deze tijd, in aanvulling op de historische lagen die in het landschap herkenbaar zijn. Om zo’n nieuwe laag te creëren, moeten provincies, gemeenten en ontwerpers de grote opgaven zoals de wateropgave, natuurontwikkeling, krimp en energiewinning koppelen met de individuele plannen, ambities van ondernemers in het landelijk gebied. Dat kan alleen als zij zich actief laten informeren over de bedrijfsvoering en de plannen van de bedrijven ter plaatse.

Het project is in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, gemeentes in de kop van Noord-Holland en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Website met de uitkomsten van het onderzoek NieuwLandschap

Link naar de Eindpublicatie

Opdrachtgever: Stimuleringsfonds creatieve industrie, provincies en regio kop van Noord-Holland
Team: ism Miranda Reitsma, Ellen Klaus. Rogier van Keulen en Mark Hendriks
Locatie: Kop van Noord-Holland, Waterpoort, Zeeuws-Vlaanderen
Jaar: 2013

Sociaal Veilige Stedenbouw

In 2012 en 2013 is toegepast onderzoek uitgevoerd waarbij sociale veiligheid en leefbaarheid in Nederlandse woonwijken vanuit ruimtelijk oogpunt zijn benadert. Dit leidde tot concrete (her)inrichtingsvoorstellen en maatregelen voor de binnen dit project aangedragen pilotwijken Vroonermeer Noord en Zuid in Alkmaar, Rode Dorp, Blauwe Daken in Deventer, Eckhart, Vaartbroek in Eindhoven, Mariaberg en Pottenberg Maastricht en Hoge Weide en Kanaleneiland in Utrecht.

Een wijk die stedenbouwkundig goed in elkaar zit, heeft niet alleen minder last van criminaliteit en overlast. Het heeft ook meer potenties voor economische bedrijvigheid en een levendig straatleven. Het project Sociaal Veilige Stedenbouw presenteert een systematiek om de ruimtelijke structuur van woonwijken te analyseren.

 

De ontwerp principes die hier uit voortkomen zijn erop gericht de gelegenheid tot criminaliteit en overlast zoveel mogelijk te beperken door middel van ruimtelijke maatregelen. Voor ontwerpers, overheden en ontwikkelaars is het belangrijk om vroeg in het ontwerpproces na te denken over de ruimtelijke opzet van de wijk in relatie tot de sociale veiligheid, levendigheid en bedrijvigheid. In bestaande wijken is het lastig om de structuur ingrijpend te wijzigen. Bij herstructurering en nieuwbouw liggen er echter volop kansen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de sociale veiligheid. Over ieder pilotproject is een rapport geschreven. Op de website van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid is casestudie Deventer te downloaden. De rapporten voor de overige wijken kan opgevraagd worden door een mail te sturen naar:  info@urbansynergy.nl

Opdrachtgever: Diverse Gemeenten
Team: ism Manuel Lopez en Akkelies van Nes
Locatie: 8 pilot wijken
Jaar: 2013

NieuwLandschap: Cruyslandse Kreken

De Provincie Noord-Brabant en gemeentes zijn voornemens om de bestaande kreken, gelegen aan de zuidzijde van Steenbergen te transformeren tot een ecologische verbindingszone in combinatie met waterberging en recreatie. In het verleden werden de kreken geflankeerd door prachtige bomenrijen. In de huidige situatie zijn de vele bomenrijen verdwenen en hebben verschillende agrarische bedrijven grondbezit langs de Cruyslandse Kreken. Voor deze agrarische ondernemers is het niet vanzelfsprekend om grond af te staan ten behoeve van nieuwe recreatieve verbindingen langs het water, vanwege de hoeveelheid grond die nodig is om voldoende eten te produceren voor het vee, om mest over eigen land te kunnen uitrijden of om producten op te kunnen verbouwen. 

Het projectteam van NieuwLandschap heeft verschillende grondeigenaren gesproken, de bedrijfsvoering van deze ondernemers in kaart gebracht en gezocht naar hoe de verschillende bedrijfsvoeringen verbeterd kan worden en tegelijkertijd de recreatieve paden mogelijk gemaakt worden langs de kreek. Voor een melkveehouderij in het gebied is het hebben van voldoende grond een voorwaarde om als bedrijf te kunnen bestaan en te groeien.

Het team heeft samen met het bureau Paridon x de Groot deze opgave ontwerpend verkend. In het voorstel stelt de provincie/gemeente een deel van haar gronden langs de kreek open, zodat de kalveren van de melkveehouderij kunnen grazen op deze gronden. De kalveren hebben extra grond om te grazen en deze grond mag meegeteld worden bij het totale bezit van de melkveehouder. In ruil daarvoor mag het recreatieve pad, langs de kreek en over zijn de terrein aangelegd worden. In deze opgave is gezocht naar gedeelde waarden vanuit overheden en ondernemers en zijn oplossingen gezocht in het vertalen van deze gedeelde waarden naar scenarios. Meer voorbeelden, zoals een uienboer met zeer veel verspreid grondbezit en door de vele vervoersbewegingen overlast veroorzaken voor de dorpen, en een opgave waarin een bedrijf zonder opvolging op zoek is naar een alternatieve productiemethode, winstgevend, passend bij de plek en het mogelijk maken van de recreatieve route langs de kreek. Deze voorbeelden zijn te vinden in de publicatie: Nieuw Landschap Cruyslandse Kreken.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Team: Reitsma Stedenbouw, Urban Synergy, Paridon x de Groot, Mark Hendriks
Locatie: West-Brabant
Jaar: 2013

Recreatie in de Rijksbufferzone

Het advies over het omgaan met recreatie in de Rijksbufferzone tussen Amsterdam en Purmerend. Middels het organiseren van een workshop met verschillende specialisten op het gebied van recreatie, landschap, ruimtelijke ordening en financiering, zijn we gekomen tot een nieuwe denkwijze.

De keuzes die gemaakt moeten worden voor de rijksbufferzone zijn sterk afhankelijk van de invalshoek die gekozen wordt voor het gebied. Vanuit de landbouw wordt het landschap anders gewaardeerd dat vanuit het oogpunt van cultuurhistorie.

Een versnelde oxidatie van het veen zorgt voor een goede ondergrond voor de landbouw maar het culturele veenweide landschap zal hierdoor verdwijnen. De belangen die natuurorganisaties in het gebied hebben zijn anders dan de recreanten. Het ontwikkelen van natuurgebieden voor watervogels zal het karakteristieke beeld van het landschap waar de recreanten van houden aantasten. Om verweving van verschillende visies en belangen te voorkomen hebben we in de workshop ingezet op het splitsen van de perspectieven in natuur, landbouw, recreatie en cultuur(historie). Hoe denken deze verschillende groepen over de rijksbufferzone en wat zijn hun eisen ten aanzien van de ontwikkeling? Waar gebeurt wat? En hoe wordt het gefinancierd?

 

Download hier het advies

Opdrachtgever: Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK)
Team: Miranda Reitsma (PARK)
Locatie: Amsterdam-Purmerend
Jaar: 2010

Advies windplan Wieringermeer

Windenergie heeft een tegenstrijdig imago. Iedereen is voor schone energie, maar de windmolens zelf worden gezien als horizonvervuiling. Tegelijkertijd dringt zich de eindigheid van de fossiele brandstoffen steeds sterker op. De provincie Noord Holland en de gemeente Wieringermeer hebben zich tot taak gesteld om windenergie grootschalig aan te pakken. In de concept structuurvisie van de provincie is een streefwaarde van 500 megawatt aan windenergie opgenomen.

De doelstelling van de gemeente Wieringermeer is om als uitwerking van hun eigen structuurplan te komen tot een windplan. Er moet een afweging in bouwlocaties gemaakt worden met voldoende maatschappelijk draagvlak. Dat moet in een bestemmingsplan planologisch verankerd worden. Dan kan de gemeente meewerken aan aanvragen voor projectplannen, dan wel deze gemotiveerd afwijzen. Het advies is bedoeld als inspiratie voor het ontwerpproces voor het windplan van de Wieringermeer.

De Wieringermeer heeft een traditie in pionieren. Van meet af aan loopt het voorop in de agrarische vernieuwing. Ook nu weer met de energie-uitwisseling die bij de kassencomplexen van Agriport bereikt is. Het windplan voor de Wieringermeer bouwt voort op deze traditie. De nieuwste generatie windmolens kan echter niet over het hoofd worden gezien. Inpassing van windmolens in het landschap gaat dan ook niet over hoe ze zo weinig mogelijk kunnen opvallen, het gaat over hoe ze passen bij het landschap en mogelijk zelfs een nieuwe betekenis aan het landschap geven.

Bekijk hier het artikel

Opdrachtgever: Provinciaal adviseur Noord-Holland
Team: Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland (Miranda Reitsma)
Locatie: Wieringermeer
Jaar: 2010

Voorbeelduitwerkingen ontwikkelingen dorpen

De Provincie Noord-Holland wil dat nieuwe ontwikkelingen in en aan de randen van de dorpen plaatsvinden op basis van hun ruimtelijke kernkwaliteiten. Zodat de identiteit en verscheidenheid behouden, versterkt of teruggebracht wordt. Drie ontwerp bureaus waaronder Urban Synergy zijn gevraagd om een voorbeelduitwerking te maken voor 3 dorpen Hauwert, Schagerbrug en Ankeveen.

Om tot afgewogen beslissingen te komen voor eventuele uitbreidingen van dorpen is een analyse gemaakt op drie verschillende schaalniveaus. De eigenheid van het gebied en landschap, de relatie van het dorp met het omliggende landschap, ruimtelijke verschijningsvorm en uiteindelijk de specifieke bebouwingstypologie, kavels, oriëntatie en korrelgrootte. Voor elk van de dorpen zijn drie verschillende ontwikkelingsperspectieven omschreven die elk een ander doel voor ogen hebben, maar dezelfde vragen beantwoorden ‘waar kan het plaatsvinden, wat is de bebouwingstypologie en op welke manier versterkt het de specifieke karakteristieken van het dorp?’.

Bij het Westfriese dorp Hauwert is ingezet op het behouden van de unieke open en gesloten afwisseling in het lint. In de kern verdraagt het lint nog een beperkte verdichting, maar naar de randen zijn de doorzichten dragend. Om het dorp te vrijwaren van ontwikkeling van introverte wijkjes wordt ervoor gepleit, uitbreidingen te maken in vormen van nieuwe linten. Dit zijn transparante linten van individuele kavels of bebouwde erven. Voorwaarde is dat de nieuwe linten voor langzaam verkeer goed verbonden worden met omliggende bestaande kern voor bereikbaarheid van voorzieningen.

Het kruisdorp Schagerbrug is vlak na de droogmaking van de Zijpe in 1597 ontstaan op de kruising van de vaarverbinding tussen en de Zuiderzee en de verbindingswegen van de kust naar het achterland. De twee assen van het kruis kennen beide een verschillende ontwikkeling en afwijkende bebouwingstypologieën. De rijke groene noord-zuid as kent grote, met sloten omrande kavels. De inbreiding kan plaatsvinden in dezelfde ruime opzet als reeds bestaande grote erven van meerdere gebouwen, met behoud van weidse vergezichten. De oost-west richting is meer in oostelijke dan in westelijke richting ontwikkeld met kleinere dichtere kavels. Hier kan de de kruisvorm juist versterkt en verlengd worden. Dit versterk op den duur ook de leesbaarheid en entree van het dorp.

Ankeveen ligt op de overgang tussen de veenpolders en het stuwwallen landschap. Door veenafgravingen is rondom het dorp een waterrijk en bebost gebied ontstaan. De open ruimtes in het landschap verscholen achter riet of bossen bieden de mogelijkheid voor uitbreidingen. De bebouwingstypologie in Ankeveen wordt gekenmerkt door bijzondere woonvormen (boswonen, waterwonen, eilanden) Door het aanbrengen van water op de daarvoor geschikte plekken in het landschap kan de beleving van het water vanuit het lint vergroot worden. De ‘nieuwe’ plassen bieden kansen voor de bijzondere woonvormen of de dwarslinten, wonen aan het water.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Locatie: Hauwert, Schagerbrug en Ankeveen
Jaar: 2010

Krimpende Kernen

‘Wat maakt het wonen en leven in de kernen Nieuw-Vossemeer en de Heen aantrekkelijk’? Niet alleen kijkend naar de huidige situatie maar ook hoe veranderingen die gepaard gaan met krimp daarop van invloed zijn. Wat is voorwaardelijk om in een omgeving te willen blijven wonen en hoe kunnen ruimtelijke kwaliteiten en waarderingen voor de leefomgeving in de toekomst behouden blijven of ontwikkeld worden. Deze vraag stelde de woningbouwcorporatie Wonen West Brabant aan Urban Synergy.

De gehanteerde methode bestaat uit de combinatie van een ruimtelijke analyse van twee kernen en een onderzoek naar de belevingswaarde die huurders (bewoners) toekennen aan hun omgeving. Gewapend met een SRV-wagen zijn we bewoners gaan vragen om hun betekenisvolle straten, voorzieningen en plekken, die een bijdrage leveren aan het karakter en aantrekkelijkheid van de kernen, op een grote luchtfoto te markeren. Overige huurders en bewoners zijn via wonen in west Brabant  gevraagd hier antwoord op te geven.

 

 

In de woonvisie stelt de corporatie dat ze zich vooral bezig moet houden met fysieke ingrepen en beheer van locaties. Uit gesprekken met bewoners bleek dat er ook andere aspecten een grote rol spelen. De dorpen zitten beide in een transformatie proces waarbij ze steeds meer afhankelijk worden van de regio. De reactie daarop is in beide dorpen verschillend. De voorgestelde strategieën richten zich niet alleen op fysieke ingrepen maar ook op de sociale cohesie en het organiseren van het dagelijks leven in de dorpen.

 

Opdrachtgever: Wonen West Brabant
Team: ism Reitsma Stedenbouw (Miranda Reitsma)
Locatie: De Heen, NIeuw-Vossemeer
Jaar: 2010

Luchtgroen Roosendaal

Bomen en planten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de stad en langs wegen. Om meer kennis te krijgen over de werking, vorm en plaats van het groen wordt in het kader van het Vlaams Nederlandse Interregproject ‘Toepassingen Functioneel Groen’ een wegprofielenboek samengesteld. De gemeente Roosendaal heeft hiervoor de Laan van Brabant aangedragen, een drukke binnenstedelijke hoofdweg in Roosendaal. Urban Synergy is in samenwerking met Atelier Horizon gevraagd de kansen en mogelijkheden voor het inzetten luchtgroen langs deze weg te onderzoeken.

Luchtgroen kan de luchtkwaliteit verbeteren, maar wordt in deze opgave ook ingezet om de weg een sterke ruimtelijke identiteit te geven. Doordat de weg fungeert als centrumring en ligt in een hoogstedelijk gedeelte van de stad is de beschikbare ruimte voor luchtgroenmaatregelen in het bestaande wegprofiel, van gevel tot gevel, zeer beperkt.

Wanneer luchtgroen toegepast wordt zonder de bestaande weginfrastructuur aan te passen en de particuliere grond- en vastgoed eigendommen te betrekken is uitsluitend een minimale ingreep mogelijk. Om de mogelijkheden voor het toepassen van luchtgroen in dergelijke complexe stedelijke verder te verdiepen worden in dit onderzoek ook de wegconfiguratie en de omgeving als ontwerpvariabele meegenomen. Dit resulteert in drie ontwerpen:

• Minimum: De gemeentelijke gronden en panden worden benut, huidige weginfrastructuur wordt niet aangetast.
• Medium: De gemeentelijke gronden en panden worden benut, terwijl ook de particulieren grond en panden op realistische wijze worden betrokken.
• Maximum: De grond en de panden van de gemeente en particulieren worden benut. Daarnaast worden ook enkele verkeerskundige ingrepen voorgesteld.

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal, INTERREG Vlaanderen-Nederland
Team: ism Atelier Horizon (Dick van Veen)
Locatie: Roosendaal
Jaar: 2010

Deltadynamiek in de Deltapoort

Getuige het juryrapport vond de streekjury uit het gebied Deltapoort (regio Rotterdam – Dordrecht) deze inzending het meest voldoen aan de prijsvraagopgave. Bekijk hier de volledige inzending

Rode draad in de inzending is de beleefbaarheid van de getijdewerking in het gebied zonder concessies te doen aan de waterveiligheid. Unieke zoetwatergetijdenatuur is te creëren langs de rivieren. Langs de rivier oevers worden verschillende woon- en woon-/werkmilieus ontwikkeld waar op verschillende wijzen de dynamiek van het water zichtbaar is. In (hoog)stedelijke gebieden harde oevers met meerdere maaivelden. In gebieden met een lagere stedelijke dichtheid zachte oevers. In de Develdelta komt een uniek woongebied voor de Randstad. Via een spiraalgetijdegeul dringt water diep een woongebied met vrijstaande villa’s op grote kavels binnen.

Daarnaast is een hoogwaardige openbare vervoersverbinding een belangrijke voorwaarde om de regio veel meer als eenheid te laten functioneren en economisch sterker te maken via grotere marktgebieden voor werken, wonen, voorzieningen en onderwijs. Het plan is opgezet als een groeimodel: met relatief kleine projecten zijn direct stappen te zetten in de richting van een wenkend toekomstperspectief.

Opdrachtgever: EO-Wijers-stichting
Team: Beitske Boonstra (TNO bouw en ondergrond), Willem van Deursen (Carthago), Wouter Jonkhof (TNO bouw en ondergrond), Henk Puylaert (H2Ruimte), Theo Reijs (TNO bouw en ondergrond), Egbert Stolk (TU-Delft bouwkunde), Henk Werksma (H2Ruimte) en Pier Werksma.
Locatie: Deltapoort
Jaar: 2008

Keuzematrix parkeeroplossingen Waterwonen

Waterwonen is al voor lange tijd onderwerp van discussie en ontwerp in de verschillende disciplines die daarmee verbonden zijn. Een punt waar nog steeds tegenaan gelopen wordt is de ontsluiting en het parkeren, aan of op het water. Urban synergy heeft in opdracht van Mobycon een studie naar verkeers- en parkeeroplossing bij waterwonen verricht. De resultaten zijn vertaald in een keuzematrix met verschillende stedenbouwkundige varianten.

Het model is opgedeeld in drie verschillende vormen om om te gaan met wonen aan, in en op het water. Het stedelijk waterwonen, landschappelijk waterwonen en uiteindelijk het waterrijkwonen. Daarnaast zijn er varianten ingedeeld naar type en technische uitvoering van de ontsluiting, woning typologie en collectief of individueel parkeren.

Opdrachtgever: Mobycon
Jaar: 2008