Nieuw strand en boardwalk Ontwerp recreatiegebieden Bernisse – Brielse Meer uitgevoerd

Urban Synergy heeft i.o.v. Recreatieschap Voorne Putten gewerkt aan de kwaliteitsimpuls en herinrichting van zeven recreatiegebieden in Brielse Meer en Bernisse. Er worden stranden toegevoegd en uitgebreid, er komt meer variatie in beplanting, er worden verblijfsplekken toegevoegd en er is een ontwerp gemaakt voor een toiletvoorziening voor 4 recreatiegebieden. De ontwerpen zijn in samenspraak met ondernemers en gebruikers in de gebieden tot stand gekomen.

Ondertussen is het ontwerp van Urban Synergy voor recreatiegebied de Brielsebrug opgeleverd en zijn ook de andere gebieden uitgevoerd! Deze lente is het strand en ligweide vergroot en voorzien van fraaie boardwalk en er is een heus ‘trouweilandje’ voor Breezze. Verderop in het gebied staat een nieuw en robuust toiletgebouw.

Daarnaast is voor de landschapstafel is een conceptuele maquette gemaakt met audiotour waarin de gebruikers van de toekomst aan het woord komen.

De kwaliteitsimpuls is gemaakt in opdracht van recreatieschap Voorne Putten i.s.m. Staatsbosbeheer en is een voortzetting van de eerder opgestelde plannen van LOLA Landscape architects.

 

 

In opdracht van Recreatieschap Voorne Putten ism Marieke de Gast, #Carole Sturkenboom en #Leon vanderLugt. Uitvoering A.K. Barendrecht ism HDK Architecten b.v. Het ontwerp is gebaseerd op een eerdere visie van Lola voor het gebied. Fotografie: Vincent van den Hoven, i.o.v. Staatsbosbeheer

Opdrachtgever: Recreatieschap Voorne Putten
Locatie: Bernisse - Brielse Meer
Jaar: 2018

Ontwerp voor Burgemeester Hoekstrapark

Afgelopen maand is het ontwerp afgerond voor het Burgemeester Hoekstrapark in Zoetermeer. In een uitgebreid participatief traject, waarin we het buurtpleinenspel hebben gespeeld en een bewonersbijeenkomst hebben georganiseerd, zijn de belangrijkste ideeën en wensen opgehaald en vertaald naar een ontwerp.

De nieuwe speel- en ontmoetingsplek voor de wijk Rokkeveen is ingericht voor jong en oud, met aandacht voor verhoging van de biodiversiteit en een verbeterde toegankelijkheid door aanleg van een nieuw wandelpad. Meer informatie over proces en ontwerp vind je hier

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Jaar: 2019

Visie Hofbogen Rotterdam

Dudok Groep koopt het Rotterdamse icoon de Hofbogen van Hofbogen B.V. en ProRail. Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan de visie op de toekomst van het Rijksmonument. Belangrijk uitgangspunt is de inclusieve culturele stad als uitgangspunt voor ontwikkeling en een gevarieerde belevingswaarde van Pompenburg tot aan de Kop van Noord.

De Hofbogen is geliefd en wordt gedragen door de actieve ondernemers en buurtbewoners. Hun actieve betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap zien wij als belangrijke voorwaarde om de ingeslagen ontwikkeling van de Hofbogen door te zetten. Een ontwikkeling waar zowel de buurt als Rotterdam trots op kan zijn!

Team Dudok Groep: Urban Synergy, Cushman & Wakefield, Schaap Advocaten en Notarissen, RPS advies- en ingenieursbureau en Studio Raam

Opdrachtgever: Dudok Groep
Locatie: Rotterdam
Jaar: 2019

Visie Polder de Buitenzomerlanden

Eind december 2018 heeft de gemeenteraad van Binnenmaas de door Urban Synergy opgestelde visie ‘De Buitenzomerlanden’ vastgesteld. Er spelen verschillende concrete ontwikkelingen in en rondom het gebied, zoals de plaatsing van vijf windturbines tussen Heinenoord en Polder de Buitenzomerlanden en mogelijke plaatsing van zonnevelden. In de visie voor de Buitenzomerlanden worden concrete ontwikkelingen en lange termijn ambities verknoopt tot een robuust en aaneengesloten getijdepark, toegankelijk en beleefbaar door vanaf een nieuwe fietspad, dat de gebieden verbind. De visie is tot stand gekomen door nauw samen te werken met belangrijke stakeholders, zoals Staatsbosbeheer, Waterschap, ASR, Provincie Zuid-Holland en lokale grondeigenaren.

Op korte termijn worden de gelden die vrijkomen voor de aanleg van de vijf windturbines ingezet om het recreatieve rondje Hoeksche Waard af te ronden. Een 6,5 kilometer lang recreatief fietspad tussen bezoekerscentrum Klein Profijt en Kuipersveer zorgt voor het beleefbaar en zichtbaar maken van de Oude Maas en verbetert de toegankelijkheid van diverse getijdenatuur-gebieden. Het fietspad vormt de ruggengraat voor toekomstige recreatieve ontwikkelingen aan de noordrand, zoals de opwaardering van het bruggenhoofd tot recreatief knooppunt en opwaardering van aangrenzende bosgebieden.

De windturbines en zonnevelden worden ingezet als katalysator en verdienmodel om op lange termijn de hoger gelegen agrarische polders te transformeren tot natuurgebied als onderdeel van het Nationaal Park NLDelta Biesbosch-Haringvliet. Het plaatsen van toekomstige zonnevelden en de vijf windturbines op de hoger gelegen agrarische gronden en bosrijke delen in de noordrand zorgt enerzijds voor het behoud van het open karakter van het middendeel van de Hoeksche Waard en levert anderzijds voordeel op door het slim combineren van de benodigde (ondergrondse) infrastructuur. Natuurcompensatie van de windmolens en zonnevelden worden ingezet om het gebied langzaam uit te breiden tot een robuuste natuur. Het transformeren van agrarische gronden naar een robuust getijdepark is een hoge ambitie voor de lange termijn.

Opdrachtgever: Gemeente Binnenmaas
Locatie: Hoeksche Waard
Jaar: 2018

Station De Weel

Bij ’t Veld bouwen TenneT en Liander een nieuw transformatorstation. Het station bestaat uit twee transformatoren die de elektriciteit van 150kV naar 20 kV transformeert. De plannen voor landschappelijke inpassing zijn op 19 december door het college goedgekeurd. Een mooi voorbeeld van hoe landschappelijke inpassing door gezamenlijke inspanning tot stand gekomen is. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het station in volle gang.

Een grondwal met gebiedseigen beplanting zal het station zoveel mogelijk aan het zicht onttrekken. Want dat was de wens van de omwonenden. Omwonenden droegen bouwstenen aan op basis van voorbeelden uit de omgeving. Deze zijn door ons vertaald naar de locatie en door middel van Virtual Reality aan de omwonenden getoond. 

 

Opdrachtgever: TenneT
Team: Urban Synergy en 1 : 1 Stadslandschappen
Locatie: 't Veld
Jaar: 2017

Liniekwartier Breda stempel 3 en 4

Volgend op het ontwerp voor stempel 2 van het Liniekwartier in Breda werkt Urban Synergy aan het herontwerp van de openbare ruimtes van stempel 3 en 4.
In de zomer van 2017 is gestart met bewonersinterviews om kansen en aandachtspunten voor herinrichting van het gebied te inventariseren. Met deze input is een voorlopig ontwerp opgesteld, welke in het najaar aan bewoners is voorgelegd.

Het project bestaat naast het herinrichten van straten uit het inrichten van twee pleintjes die binnen het plangebied met karakteristieke jaren ’50 bebouwing zijn gelegen. Het Ampèreweg hofje heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de buurt. De doorlopende weg komt te vervallen zodat er ruimte vrijkomt voor een groene verblijfsruimte, waar bewoners buurt-barbecues en andere evenementen kunnen organiseren.

 

 

Bij het Edisonplein wordt het parkeren en het bestaande parkje gespiegeld, waardoor voordeuren van woningen aan het groene plein komen te liggen. Hier wordt een opvallende en overzichtelijke speelplek aangelegd voor de vele jonge gezinnen die recent in deze buurt zijn komen wonen.
Het definitieve ontwerp wordt begin 2018 opgeleverd en uitvoering staat gepland voor de zomer van 2018.

 

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Team: Urban Synergy
Locatie: Breda
Jaar: 2017

Guido Gezellelaan

We hebben samen met BAM en Spring Architecten het winnend ontwerp voor Nul-Op-de-Meter appartementen en omliggende openbare ruimte opgeleverd. Het gaat om het eerste gedeelte van een strip met appartementengebouwen tussen de Guido Gezellelaan en het Groene Gordijn in Bergen op Zoom. Door een combinatie van geschakelde vierspanners met portiekontsluitingen wordt optimaal aan de vraag voor nultredewoningen met een Woonkeur-Plus label voldaan. Alle 79 appartementen zijn met grote balkons optimaal op zon en uitzicht gericht. De parkeerplaatsen voor de bewoners zijn in een halfverdiepte parkeerlaag onder de gebouwen gesitueerd. Parkeren voor de bezoekers is in het glooiende landschapsontwerp aan de noordzijde van de gebouwen ingepast. De integrale afweging tussen ontwikkelingsaspecten, het gevraagde Nul-Op-de-Meter principe, de aanpak van de realisatie en de exploitatieopzet heeft tot de hoogste score van de beoordelingscommissie geleid. 

 

 

 

Met het ontwerp van de buitenruimte wordt een verwijzing gemaakt naar de voormalige stuifzandgronden in dit gebied. Aan de zonnige kant op het zuiden komen terrassen met heidelandschap. Aan de schaduwzijde een meer bosrijk gedeelte met berken, varens en bosbessen.  September 2017 is de uitvoering van start gegaan.

Opdrachtgever: Woningbouwcorporatie Stadlander
Team: Urban Synergy, BAM Wonen, Spring Architecten en Verheij integrale groenzorg
Locatie: Bergen op Zoom
Jaar: 2017

Liniekwartier Breda stempel 2

De BewonersBelangenCommissie (BBC) en woningcorporatie AlleeWonen zijn al enige tijd bezig om de woningen in Liniekwartier, Breda te verbeteren. Veel huurwoningen zijn verkocht als kluswoningen en een nieuwe groep bewoners is in de wijk getrokken.  Dit was aanleiding voor de gemeente om ook de buitenruimte aan te pakken. Urban Synergy is gevraagd om, in samenwerking met de bewoners, te komen tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte.

In het ontwerp voor het hofje is de doorgaande weg komen te vervallen om zo ruimte te creëren voor verblijfsruimte en een speelelement. Het op maat ontworpen zitelement en de schommel vormen een centrale plek waar bewoners elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Om de straten een groen karakter te geven zijn verschillende woningen voorzien van een geveltuintjes. In de borders komt een mix van kleurrijke vaste planten.

 

Het schetsontwerp is voorgelegd aan bewoners in een 1 op 1 schaal maquette, nagebouwd met 3 km witte tape en foamplaten. Op deze manier konden bewoners letterlijk door het ontwerp lopen, de inrichting testen en feedback geven. In het najaar van 2017 is de uitvoering van start gegaan.

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Team: Urban Synergy
Locatie: Breda
Jaar: 2016

Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden Krimpenerwaard

In 2016 werken we samen met de Groenalliantie aan de Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard. Doel van dit programma is het vraaggericht actualiseren, vernieuwen van de recreatiegebieden Krimpenerhout en het Loetbos door het verbeteren van ruimtelijke structuren en toevoegen van recreatieve voorzieningen. Met de kwaliteitsimpuls wil de Groenalliantie beter aansluiten op de recreatieve eisen en wensen van hedendaagse recreanten die meer dan voorheen gericht zijn op bewegen en beleven.

Vanaf februari 2016 zijn we gestart met de planvorming van verschillende projecten in de Krimpenerhout en het Loetbos zoals de herinrichting zwemplas en het versterken van de hoofdentree, het versterken van de routestructuren, bospercelen en beplanting, het ontwikkelen van een mountainbikeroute, versterking van het Polderpiratenpad en een speelpolder

Alle projecten komen tot stand door nauw samen te werken met huurders, grondeigenaren, het Hoogheemraadschap, de terreinbeheerders, natuur- en vogelwerkgroep en de gemeente.  

Meer informatie: www.heerlijkbuiten.nl

Opdrachtgever: Groenalliantie
Team: Marieke de Gast, Henk Werksma, Dirk Verhagen
Locatie: Krimpenerhout
Jaar: 2016

Beeldvisie Vijfhuizen

De gemeente Haarlemmermeer heeft Urban Synergy gevraagd een Beeldvisie op te stellen voor Vijfhuizen. Op basis van deze Beeldvisie wil de gemeente onderzoeken of delen van het dorp aangewezen moeten worden als ‘beschermd dorpsgezicht’. De inbreng van bewoners van Vijfhuizen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de Beeldvisie.

Dit heeft niet alleen geresulteerd in een documentatie en waardering van het dorp vanuit de landschappelijke, stedenbouwkundige en historisch-geografische optiek, maar ook inzicht gegeven in de beleving en waardering van het dorp door haar bewoners.

Op basis van de uitkomsten van de Beeldvisie komt in onze ogen niet het dorp als geheel voor de monumentale status ‘Beschermd dorpsgezicht’ in aanmerking omdat in grote delen die monumentale waarde verloren is gegaan.

Daarom doen we de volgende aanbevelingen:

1. Status ‘Beschermd dorpsgezicht’ voor het ‘oude land’,

fort Vijfhuizen en de Geniedijk

2. Karakteristieken lijnen benoemen in ‘gebiedsprofielen’.

3. Betekenis zichtbaar maken

Beeldvisie Vijfhuizen is gemaakt in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en uitgevoerd door Urban Synergy in samenwerking met Cultuurland Advies, Reitsma Stedebouw, H2Ruimte.

Bekijk de film over de beeldvisie op YouTube

 

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer
Team: Urban Synergy in samenwerking met Cultuurland Advies, Reitsma Stedebouw, H2Ruimte
Locatie: Vijfhuizen
Jaar: 2016

Erf zoekt kans, Flevoland

In het kader van het project ‘Erf zoekt kans’ onderzoekt de provincie samen met onze stichting Polderlab en belangrijkste stakeholders hoe groot het vraagstuk is betreft vele agrarische erven die vrijkomen in Oost- en Zuid-Flevoland en wat succesvolle aanpakken kunnen zijn. In de Agenda Vitaal Platteland is dit door de Provincie Flevoland aangemerkt als één van de zeven urgente opgaven die de vitaliteit van het platteland in Flevoland sterk (gaan) bepalen. De provincie heeft de ambitie uitgesproken om meer ruimte te bieden voor invulling van vrijkomende erven, waardoor een grotere kans bestaat de unieke structuur van Flevoland te behouden zonder dat de aanblik verpaupert. Ze constateert evenwel dat er nog onvoldoende inzicht bestaat in het probleem van de vrijkomende erven in Oost- en Zuid-Flevoland en de mogelijkheden die er zijn voor invulling met behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Onze stichting heeft in het recente verleden al onderzoek gedaan in de Flevopolders, met als resultaat een biografie van de agrarische bedrijven en een diepgaand deelonderzoek naar erven in de Noordoostpolder (zie het project ‘biografie van de Noordoostpolder). 

De stichting ontwikkelt deze visie met in het bijzonder aandacht voor de behoeften van de betrokken partijen bij de herontwikkeling van in onbruik geraakte erven. Dit krijgt vorm in een wensbeeld voor toekomstige erven, nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de kaders van duurzame landschappelijke kwaliteit, identiteit en het culturele erfgoed.

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Team: Miranda Reitsma, Hans Kars, Martin Jansen, Laura de Bonth en Dirk Verhagen
Locatie: Zuid- en Oost Flevoland
Jaar: 2016

Westpolder/Bolwerk deelplan 7

Voor deelplan 7 van de wijk Westpolder/Bolwerk heeft Urban Synergy een verkavelingsplan gemaakt. Het plangebied maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Westpolder/Bolwerk, gelegen ten noordwesten van de kern van Berkel en Rodenrijs. Deelplan 7 onderscheidt zich zowel door de landschappelijke ligging als stedenbouwkundige vertaling en architectuur van de andere delen van Westpolder/Bolwerk.

De wijk wordt verdeeld door singels die door verschillende peilniveau’s een eigen karakter krijgen. Alle woningen liggen aan een groene laan, singel. tuinlaantje of gegroepeerd rondom groene pleinen in het middengebied. Aam de rand van de wijk is het natuurlijke hoogte verschil de polder aar te nemen. Tussen de bomen door is zicht op de lagergelegen Westpolder.

Opdrachtgever: Ontwikkelcombinatie Westpolder Bolwerk
Team: Beplantingsplan i.s.m. 1:1 stadslandschappen
Locatie: Berkel en Rodenrijs
Jaar: 2016

Herinrichting Lange Vijverberg, Den Haag

Urban Synergy heeft samen met Atelier Horizon en de bewoners van de Lange Vijverberg een alternatief voorstel gemaakt voor de inrichting van de straat. In het alternatieve plan zijn de wensen van de bewoners, de Fietsersbond, Residentie Duitse Ambassadeur, Reizigersvereniging OV Rover en de Bomenstichting meegenomen en is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de gemeente.

 

Het plan is door de gemeenteraad goed gekeurd en is in samenwerking met Gemeente, bewoners, Atelier Horizon en Urban Synergy uitgewerkt tot een definitieve inrichting voor de openbare ruimte. De uitvoering start eind 2016.

Opdrachtgever: Hoogsteder & Hoogsteder
Team: Urban Synergy en Atelier Horizon
Locatie: Den Haag, Lange Vijverberg
Jaar: 2016
Website: bewoners presenteren alternatief plan lange vijverberg

Ontwikkeling tuinderslint in Deelplan 10

Urban Synergy heeft ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld voor de ontwikkeling en uitbreiding van het tuinderslint(deelplan 10) binnen de toekomstige woonwijk Westpolder/Bolwerk in Lansingerland.

De Veilingweg en Industrieweg vormen een tuinderslint binnen de kern van Berkel en Rodenrijs. Het lint ligt midden in de voormalige polder Oudeland.  Vanwege de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van deze zone zijn voor de ontwikkeling en uitbreiding van het gebied ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld.

Er wordt aansluiting gezocht met de toekomstige groene woonwijk. De uitgangspunten die hiervoor geformuleerd zijn; behoud van de ruimtelijke karakteristiek, beperkt verdichten, individuele ontwikkelingen, informele structuur en groene uitstraling.

De Veilingweg is op dit moment een bijzondere en fascinerende wereld. Wanneer dit wordt opgenomen in de nieuwe woningbouwlocatie, dan blijft van de huidige karakteristiek niet veel over. Daarom is hier een groene enclave gedacht met vergelijkbare nieuwe bebouwing. De huidige bebouwing wordt aangevuld met relatief kleine woningen die op ruime kavels zijn geplaatst.

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
Locatie: Berkel en Rodenrijs
Jaar: 2014

Ontwerp de blauwe verbinding

 

Urban Synergy heeft samen met H2Ruimte het schetsontwerp gemaakt voor de Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark.  Deze verbinding is een recreatieve bevaarbare route (kano’s en fluisterbootjes) die zorgt voor schoon water in het gebied en in het Zuiderpark, functioneert als waterberging én een ecologische verbinding legt tussen de verschillende groengebieden waaronder Park Buytenland, het Zuidelijk Randpark en het Zuiderpark. De vaarroute draagt ook bij aan de leefbaarheid in Charlois. Het project heeft een looptijd van tien jaar. Het ontwerp is uitgewerkt door GZH en is aangelegd in 2015.

 

In het schetsontwerp is een onderscheid gemaakt tussen een ecologische en een recreatieve oever om zowel de flora en fauna als de recreant een plek te geven in het park zonder dat ze elkaar in de weg zitten. De ecologische zone vormt het decor van het park maar is door de waterverbinding niet of nauwelijks toegankelijk voor recreanten. Aan de recreatie oever is het water ingezet als impuls voor gebruik en programma in het park.

Opdrachtgever: Recreatieschap IJsselmonde, Groenservice Zuid-Holland (GZH)
Team: ism H2Ruimte
Locatie: Zuidelijk Randpark Barendrecht
Jaar: 2011

Wenkend perspectief Polder De Buitenzomerlanden

In het Masterplan voor de Noordrand en de structuurvisie van de gemeente Binnenmaas is, de ambitie uitgesproken Polder De Buitenzomerlanden verder te ontwikkelen met een recreatieve natuurinvulling. Tegelijkertijd zijn er plannen om windmolens in dit gebied te plaatsen.De gemeente Binnenmaas heeft Urban Synergy gevraagd om de potenties van  het gebied in kaart te brengen, gebiedspartijen te interviewen en een werksessie te organiseren. Het resultaat is een wenkend perspectief voor de ontwikkeling van de Polder De Buitenzomerlanden waarin mogelijk eerste concrete stappen worden opgenomen.

De interviews, ruimtelijke analyse van het gebied en een analyse van trends rond recreatie en vrije tijdsbesteding hebben we  vertaald in drie mogelijke perspectieven voor de polder. Deze perspectieven zijn in een werksessie met de diverse stakeholders besproken en aangescherpt. Met de input uit de sessie heeft de kwaliteitsadviseur samen met het kwaliteitsteam het advies opgesteld om nadere invulling te geven aan de recreatieve natuurambities voor de polder en omgeving.

Opdrachtgever: Gemeente Binnenmaas
Team: Miranda Reitsma voorzitter van het kwaliteitsteam Hoeksche Waard
Locatie: Noordrand Hoeksche Waard
Jaar: 2014
Website: Advies Polder De Buitenzomerlanden

Achteroever Wieringermeer

Met het veranderende klimaat loopt het waterbeheer tegen haar grenzen aan. Daarom richt Rijkswaterstaat zich op het opzetten van innovatieprojecten zoals het Achteroeverconcept dat zich richt op het beter benutten van water. Soms hebben we te veel en soms te weinig water. Door het water slimmer te verdelen in ruimte en tijd, is een meerwaarde te creëren voor economie, ecologie, leefomgeving en meerlaagse veiligheid. De eerste Achteroever is aangelegd in de Koopmanspolder te Andijk. Deze is gericht op vis en natuur. De tweede is nu in ontwikkeling, ‘Achteroever Wieringermeer’, zal zich voornamelijk richten op landbouw, tuinbouw, aquacultuur en visserij.

Miranda Reitsma heeft samen met Urban Synergy een ruimtelijke verkenning uitgevoerd naar de testlocatie in de Wieringermeer. De studie gaat over de historische en ruimtelijke opbouw van de totale polder, het beleid wat van toepassing is voor de testlocatie, de ruimtelijke kwaliteiten en tot slot zijn een aantal ruimtelijke ingrepen verkend waarbij ingegaan wordt op de vraag hoe om te gaan met schaalvergroting van dit concept. 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Team: Miranda Reitsma, Reitsma Stedebouw
Locatie: Wieringermeer
Jaar: 2014
Website: Facebook Achteroevers

Deltadynamiek Rijnhaven

In de Rijnhaven zijn er plannen voor stedelijke ontwikkelingen op en aan het water. Het getij, dat 2 keer per dag een peilverschil van 1 meter heeft, is in deze haven slecht beleefbaar door steile en harde oevers. In het voorstel ‘Deltadynamiek Rijnhaven’ wordt het getij beleefbaar gemaakt en gekoppeld aan de toekomstige woon-werkmilieus. Door het aanleggen van getijdengeulen stroomt water geleidelijk de hele dag de geulen in de haven in en uit. De belevingswaarde gaat omhoog. In de ‘natuurlijke’ variant zijn mogelijkheden voor het creëren van bijzondere flora en fauna. Een stedelijke variant laat zien dat met een kleiner ruimtebeslag het getij beleefbaar gemaakt kan worden. Terrassen, al dan niet voorzien van groen en bomen, hebben verschillende niveaus. Door de dag heen verdwijnen er stukjes openbare ruimte uit het zicht om vervolgens weer in beeld te verschijnen.

Urban Synergy heeft in samenwerking met H2Ruimte een voorstel ingediend bij de consortia voor de Rijnhaven. Voor een filmpje van het concept kijk hier

Opdrachtgever: Eigen initiatief
Team: ism H2Ruimte
Locatie: Rijnhaven Rotterdam
Jaar: 2014

Landschappelijke Inpassingstudie Paardenhouderij

Voor de eigenaar van een paardenhouderij is een landschappelijk advies opgesteld voor inpassing van een nieuw te bouwen stal, binnenrijbaan en veldschuur. In overleg met de paardenhouderij is besproken welke mogelijkheden er zijn om koppeling te maken met de omgeving, bijvoorbeeld door de achterzijde van de toekomstige rijhal in te richten als recreatief rustpunt voor de vele recreanten in het gebied, maar ook door het openstellen van routes voor wandelaars.

Hierdoor wordt de koppeling gelegd tussen de ambities die het bedrijf zelf heeft, schaalvergroting, en de lange termijnopgaven van de gemeente en het recreatieschap om de aantrekkelijkheid en recreatie te vergroten in dit gebied.

Opdrachtgever: Paardenhouderij
Jaar: 2014

Verkaveling Mookhoek

In 2011 is voor de locatie aan de Zweedsestraat in Mookhoek een plan van 12 eengezinswoningen getekend. Nieuwe inzichten hebben HW wonen echter doen beslissen in plaats daarvan vrije kavels uit te geven van tussen de 400m2 en 800m2 per kavel. HW wonen heeft Urban Synergy gevraagd een verkavelingsplan op te stellen voor deze locatie en de kavels in te tekenen.

De kavels liggen naast elkaar aan de Zweedsestraat. Aan de voorzijde grenzen de kavels aan de sfeervolle kern met kleinschalige bebouwing van Mookhoek. Op de achterzijde grenzen de kavels aan het open landschap en is er een fraai en vrij uitzicht. De meest noordelijke kavels grenzen aan de oude kreek.

Op de kavels is het mogelijk naar eigen inzicht en wensen een woning te bouwen. Koopt u een kavel dan heeft u te maken met een aantal spelregels zodat de ontwikkelingen op elkaar afgestemd worden en passen binnen de kern van Mookhoek. In de kavelpaspoorten is voor iedere  kavel afzonderlijk aangegeven welk deel van de kavel bebouwd mag worden en welke randvoorwaarden er gesteld worden.

Het parkeren voor bezoekers vindt plaats op een groenstrook, gelegen aan de straatzijde van alle kavels. Indien er geen bezoekers parkeren, dan geeft de groenstrook de entree een groene uitstraling.

Opdrachtgever: HW Wonen
Team: Urban Synergy
Locatie: Mookhoek
Jaar: 2010