Nieuw strand en boardwalk Ontwerp recreatiegebieden Bernisse – Brielse Meer uitgevoerd

Urban Synergy heeft i.o.v. Recreatieschap Voorne Putten gewerkt aan de kwaliteitsimpuls en herinrichting van zeven recreatiegebieden in Brielse Meer en Bernisse. Er worden stranden toegevoegd en uitgebreid, er komt meer variatie in beplanting, er worden verblijfsplekken toegevoegd en er is een ontwerp gemaakt voor een toiletvoorziening voor 4 recreatiegebieden. De ontwerpen zijn in samenspraak met ondernemers en gebruikers in de gebieden tot stand gekomen.

Ondertussen is het ontwerp van Urban Synergy voor recreatiegebied de Brielsebrug opgeleverd en zijn ook de andere gebieden uitgevoerd! Deze lente is het strand en ligweide vergroot en voorzien van fraaie boardwalk en er is een heus ‘trouweilandje’ voor Breezze. Verderop in het gebied staat een nieuw en robuust toiletgebouw.

Daarnaast is voor de landschapstafel is een conceptuele maquette gemaakt met audiotour waarin de gebruikers van de toekomst aan het woord komen.

De kwaliteitsimpuls is gemaakt in opdracht van recreatieschap Voorne Putten i.s.m. Staatsbosbeheer en is een voortzetting van de eerder opgestelde plannen van LOLA Landscape architects.

 

 

In opdracht van Recreatieschap Voorne Putten ism Marieke de Gast, #Carole Sturkenboom en #Leon vanderLugt. Uitvoering A.K. Barendrecht ism HDK Architecten b.v. Het ontwerp is gebaseerd op een eerdere visie van Lola voor het gebied. Fotografie: Vincent van den Hoven, i.o.v. Staatsbosbeheer

Opdrachtgever: Recreatieschap Voorne Putten
Locatie: Bernisse - Brielse Meer
Jaar: 2018

Ontwerp voor Burgemeester Hoekstrapark

Afgelopen maand is het ontwerp afgerond voor het Burgemeester Hoekstrapark in Zoetermeer. In een uitgebreid participatief traject, waarin we het buurtpleinenspel hebben gespeeld en een bewonersbijeenkomst hebben georganiseerd, zijn de belangrijkste ideeën en wensen opgehaald en vertaald naar een ontwerp.

De nieuwe speel- en ontmoetingsplek voor de wijk Rokkeveen is ingericht voor jong en oud, met aandacht voor verhoging van de biodiversiteit en een verbeterde toegankelijkheid door aanleg van een nieuw wandelpad. Meer informatie over proces en ontwerp vind je hier

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Jaar: 2019

Visie Hofbogen Rotterdam

Dudok Groep koopt het Rotterdamse icoon de Hofbogen van Hofbogen B.V. en ProRail. Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan de visie op de toekomst van het Rijksmonument. Belangrijk uitgangspunt is de inclusieve culturele stad als uitgangspunt voor ontwikkeling en een gevarieerde belevingswaarde van Pompenburg tot aan de Kop van Noord.

De Hofbogen is geliefd en wordt gedragen door de actieve ondernemers en buurtbewoners. Hun actieve betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap zien wij als belangrijke voorwaarde om de ingeslagen ontwikkeling van de Hofbogen door te zetten. Een ontwikkeling waar zowel de buurt als Rotterdam trots op kan zijn!

Team Dudok Groep: Urban Synergy, Cushman & Wakefield, Schaap Advocaten en Notarissen, RPS advies- en ingenieursbureau en Studio Raam

Opdrachtgever: Dudok Groep
Locatie: Rotterdam
Jaar: 2019

Visie Polder de Buitenzomerlanden

Eind december 2018 heeft de gemeenteraad van Binnenmaas de door Urban Synergy opgestelde visie ‘De Buitenzomerlanden’ vastgesteld. Er spelen verschillende concrete ontwikkelingen in en rondom het gebied, zoals de plaatsing van vijf windturbines tussen Heinenoord en Polder de Buitenzomerlanden en mogelijke plaatsing van zonnevelden. In de visie voor de Buitenzomerlanden worden concrete ontwikkelingen en lange termijn ambities verknoopt tot een robuust en aaneengesloten getijdepark, toegankelijk en beleefbaar door vanaf een nieuwe fietspad, dat de gebieden verbind. De visie is tot stand gekomen door nauw samen te werken met belangrijke stakeholders, zoals Staatsbosbeheer, Waterschap, ASR, Provincie Zuid-Holland en lokale grondeigenaren.

Op korte termijn worden de gelden die vrijkomen voor de aanleg van de vijf windturbines ingezet om het recreatieve rondje Hoeksche Waard af te ronden. Een 6,5 kilometer lang recreatief fietspad tussen bezoekerscentrum Klein Profijt en Kuipersveer zorgt voor het beleefbaar en zichtbaar maken van de Oude Maas en verbetert de toegankelijkheid van diverse getijdenatuur-gebieden. Het fietspad vormt de ruggengraat voor toekomstige recreatieve ontwikkelingen aan de noordrand, zoals de opwaardering van het bruggenhoofd tot recreatief knooppunt en opwaardering van aangrenzende bosgebieden.

De windturbines en zonnevelden worden ingezet als katalysator en verdienmodel om op lange termijn de hoger gelegen agrarische polders te transformeren tot natuurgebied als onderdeel van het Nationaal Park NLDelta Biesbosch-Haringvliet. Het plaatsen van toekomstige zonnevelden en de vijf windturbines op de hoger gelegen agrarische gronden en bosrijke delen in de noordrand zorgt enerzijds voor het behoud van het open karakter van het middendeel van de Hoeksche Waard en levert anderzijds voordeel op door het slim combineren van de benodigde (ondergrondse) infrastructuur. Natuurcompensatie van de windmolens en zonnevelden worden ingezet om het gebied langzaam uit te breiden tot een robuuste natuur. Het transformeren van agrarische gronden naar een robuust getijdepark is een hoge ambitie voor de lange termijn.

Opdrachtgever: Gemeente Binnenmaas
Locatie: Hoeksche Waard
Jaar: 2018

Visie centrum Princenhage

In het kader van de gemeentelijke Bredase pilot Burgerbegroting heeft de werkgroep Centrum Princenhage een voorstel ingediend voor het centrum van het Bredase stadsdorp Princenhage. Dit voorstel heeft als motto “Een bruisend centrum als prettige verblijfplaats van en voor jong en oud”.

Urban Synergy heeft de werkgroep geholpen dit voorstel verder uit te werken tot een visie voor het Centrum van Princenhage. De visie is een samenhangend verhaal over hoe de bewoners en ondernemers het toekomstige centrum van Princenhage zien. De visie bestaat uit (ruimtelijke) uitgangspunten en kansen voor het centrum van Princenhage op de korte en lange termijn. Middels een prioritering is aangegeven welke gebieden het eerst aangepakt dienen te worden.

De visie is uitgewerkt in virtual reality en gepresenteerd aan de raadsleden, dit gaf hen de kans om met behulp van VR-brillen de plannen te bekijken.

 

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Locatie: Breda
Jaar: 2017

Liniekwartier Breda stempel 3 en 4

Volgend op het ontwerp voor stempel 2 van het Liniekwartier in Breda werkt Urban Synergy aan het herontwerp van de openbare ruimtes van stempel 3 en 4.
In de zomer van 2017 is gestart met bewonersinterviews om kansen en aandachtspunten voor herinrichting van het gebied te inventariseren. Met deze input is een voorlopig ontwerp opgesteld, welke in het najaar aan bewoners is voorgelegd.

Het project bestaat naast het herinrichten van straten uit het inrichten van twee pleintjes die binnen het plangebied met karakteristieke jaren ’50 bebouwing zijn gelegen. Het Ampèreweg hofje heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de buurt. De doorlopende weg komt te vervallen zodat er ruimte vrijkomt voor een groene verblijfsruimte, waar bewoners buurt-barbecues en andere evenementen kunnen organiseren.

 

 

Bij het Edisonplein wordt het parkeren en het bestaande parkje gespiegeld, waardoor voordeuren van woningen aan het groene plein komen te liggen. Hier wordt een opvallende en overzichtelijke speelplek aangelegd voor de vele jonge gezinnen die recent in deze buurt zijn komen wonen.
Het definitieve ontwerp wordt begin 2018 opgeleverd en uitvoering staat gepland voor de zomer van 2018.

 

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Team: Urban Synergy
Locatie: Breda
Jaar: 2017

Buurtpleinenspel

Urban Synergy heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Wolbert van Dijk landscape and urbanism en Anne Witteveen van H2Ruimte ‘het buurtpleinenspel’ ontwikkeld voor de toekomstige herinrichting van buurtpleinen.

 

In het spel wordt de (ontwerp) opgave verkend voor meerdere pleinen in een buurt en nagedacht over diversiteit, onderscheidend vermogen, doelgroep en thema. Het vormt de verbinding tussen verschillende diensten bij gemeente zoals ruimtelijke ordening, beheer, sport, zorg en welzijn. Het spel kan vervolgens ook in de wijk gespeeld worden met buurtbewoners, met als doel om gezamenlijk te bepalen wie de doelgroep is, welke activiteiten er plaats kunnen vinden en welke uitstraling daarbij hoort. Buurtbewoners geven door het spelen van het spel ontwerpers daarmee de ontwerpopgave mee. Het spel is ontwikkeld en getest voor de wijken Rotterdam Noord en Agniesebuurt, Carnisse en Tarwewijk.

Jaar: 2017

Liniekwartier Breda stempel 2

De BewonersBelangenCommissie (BBC) en woningcorporatie AlleeWonen zijn al enige tijd bezig om de woningen in Liniekwartier, Breda te verbeteren. Veel huurwoningen zijn verkocht als kluswoningen en een nieuwe groep bewoners is in de wijk getrokken.  Dit was aanleiding voor de gemeente om ook de buitenruimte aan te pakken. Urban Synergy is gevraagd om, in samenwerking met de bewoners, te komen tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte.

In het ontwerp voor het hofje is de doorgaande weg komen te vervallen om zo ruimte te creëren voor verblijfsruimte en een speelelement. Het op maat ontworpen zitelement en de schommel vormen een centrale plek waar bewoners elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Om de straten een groen karakter te geven zijn verschillende woningen voorzien van een geveltuintjes. In de borders komt een mix van kleurrijke vaste planten.

 

Het schetsontwerp is voorgelegd aan bewoners in een 1 op 1 schaal maquette, nagebouwd met 3 km witte tape en foamplaten. Op deze manier konden bewoners letterlijk door het ontwerp lopen, de inrichting testen en feedback geven. In het najaar van 2017 is de uitvoering van start gegaan.

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Team: Urban Synergy
Locatie: Breda
Jaar: 2016

Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden Krimpenerwaard

In 2016 werken we samen met de Groenalliantie aan de Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard. Doel van dit programma is het vraaggericht actualiseren, vernieuwen van de recreatiegebieden Krimpenerhout en het Loetbos door het verbeteren van ruimtelijke structuren en toevoegen van recreatieve voorzieningen. Met de kwaliteitsimpuls wil de Groenalliantie beter aansluiten op de recreatieve eisen en wensen van hedendaagse recreanten die meer dan voorheen gericht zijn op bewegen en beleven.

Vanaf februari 2016 zijn we gestart met de planvorming van verschillende projecten in de Krimpenerhout en het Loetbos zoals de herinrichting zwemplas en het versterken van de hoofdentree, het versterken van de routestructuren, bospercelen en beplanting, het ontwikkelen van een mountainbikeroute, versterking van het Polderpiratenpad en een speelpolder

Alle projecten komen tot stand door nauw samen te werken met huurders, grondeigenaren, het Hoogheemraadschap, de terreinbeheerders, natuur- en vogelwerkgroep en de gemeente.  

Meer informatie: www.heerlijkbuiten.nl

Opdrachtgever: Groenalliantie
Team: Marieke de Gast, Henk Werksma, Dirk Verhagen
Locatie: Krimpenerhout
Jaar: 2016

Beeldvisie Vijfhuizen

De gemeente Haarlemmermeer heeft Urban Synergy gevraagd een Beeldvisie op te stellen voor Vijfhuizen. Op basis van deze Beeldvisie wil de gemeente onderzoeken of delen van het dorp aangewezen moeten worden als ‘beschermd dorpsgezicht’. De inbreng van bewoners van Vijfhuizen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de Beeldvisie.

Dit heeft niet alleen geresulteerd in een documentatie en waardering van het dorp vanuit de landschappelijke, stedenbouwkundige en historisch-geografische optiek, maar ook inzicht gegeven in de beleving en waardering van het dorp door haar bewoners.

Op basis van de uitkomsten van de Beeldvisie komt in onze ogen niet het dorp als geheel voor de monumentale status ‘Beschermd dorpsgezicht’ in aanmerking omdat in grote delen die monumentale waarde verloren is gegaan.

Daarom doen we de volgende aanbevelingen:

1. Status ‘Beschermd dorpsgezicht’ voor het ‘oude land’,

fort Vijfhuizen en de Geniedijk

2. Karakteristieken lijnen benoemen in ‘gebiedsprofielen’.

3. Betekenis zichtbaar maken

Beeldvisie Vijfhuizen is gemaakt in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en uitgevoerd door Urban Synergy in samenwerking met Cultuurland Advies, Reitsma Stedebouw, H2Ruimte.

Bekijk de film over de beeldvisie op YouTube

 

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer
Team: Urban Synergy in samenwerking met Cultuurland Advies, Reitsma Stedebouw, H2Ruimte
Locatie: Vijfhuizen
Jaar: 2016

Erf zoekt kans, Flevoland

In het kader van het project ‘Erf zoekt kans’ onderzoekt de provincie samen met onze stichting Polderlab en belangrijkste stakeholders hoe groot het vraagstuk is betreft vele agrarische erven die vrijkomen in Oost- en Zuid-Flevoland en wat succesvolle aanpakken kunnen zijn. In de Agenda Vitaal Platteland is dit door de Provincie Flevoland aangemerkt als één van de zeven urgente opgaven die de vitaliteit van het platteland in Flevoland sterk (gaan) bepalen. De provincie heeft de ambitie uitgesproken om meer ruimte te bieden voor invulling van vrijkomende erven, waardoor een grotere kans bestaat de unieke structuur van Flevoland te behouden zonder dat de aanblik verpaupert. Ze constateert evenwel dat er nog onvoldoende inzicht bestaat in het probleem van de vrijkomende erven in Oost- en Zuid-Flevoland en de mogelijkheden die er zijn voor invulling met behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Onze stichting heeft in het recente verleden al onderzoek gedaan in de Flevopolders, met als resultaat een biografie van de agrarische bedrijven en een diepgaand deelonderzoek naar erven in de Noordoostpolder (zie het project ‘biografie van de Noordoostpolder). 

De stichting ontwikkelt deze visie met in het bijzonder aandacht voor de behoeften van de betrokken partijen bij de herontwikkeling van in onbruik geraakte erven. Dit krijgt vorm in een wensbeeld voor toekomstige erven, nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de kaders van duurzame landschappelijke kwaliteit, identiteit en het culturele erfgoed.

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Team: Miranda Reitsma, Hans Kars, Martin Jansen, Laura de Bonth en Dirk Verhagen
Locatie: Zuid- en Oost Flevoland
Jaar: 2016

Herinrichting Lange Vijverberg, Den Haag

Urban Synergy heeft samen met Atelier Horizon en de bewoners van de Lange Vijverberg een alternatief voorstel gemaakt voor de inrichting van de straat. In het alternatieve plan zijn de wensen van de bewoners, de Fietsersbond, Residentie Duitse Ambassadeur, Reizigersvereniging OV Rover en de Bomenstichting meegenomen en is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de gemeente.

 

Het plan is door de gemeenteraad goed gekeurd en is in samenwerking met Gemeente, bewoners, Atelier Horizon en Urban Synergy uitgewerkt tot een definitieve inrichting voor de openbare ruimte. De uitvoering start eind 2016.

Opdrachtgever: Hoogsteder & Hoogsteder
Team: Urban Synergy en Atelier Horizon
Locatie: Den Haag, Lange Vijverberg
Jaar: 2016
Website: bewoners presenteren alternatief plan lange vijverberg

Herstructurering bedrijventerreinen

Urban Synergy heeft omwonenden en ondernemers op het bedrijventerrein betrokken bij het komen tot een plan voor de herstructurering van de bedrijventerreinen Overhoeken I & II en Binnenbaan in Rhoon die op dit moment weinig functionele en programmatische samenhang hebben.

De doelen die de gemeente bij aanvang van de herstructurering heeft geformuleerd zijn de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer, een ‘groene’ uitstraling, een heldere profilering, beperken van overlast voor woon- en leefomgevingen en het stimuleren van samenwerking en duurzaam regelen van beheer.

Aan de hand van een ruimtelijke en functionele analyse van het gebied, een verkeersonderzoek als ook gesprekken met ondernemers en omwonenden zijn conclusies geformuleerd en de gestelde doelen voor de herstructurering waar nodig aangescherpt en bijgesteld. Het gaat hierbij zowel om langer termijn ambities als punten die op korte termijn aangepakt kunnen worden. De herstructurering wordt in verschillende fases uitgevoerd.

Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard
Jaar: 2015

Wenkend perspectief Polder De Buitenzomerlanden

In het Masterplan voor de Noordrand en de structuurvisie van de gemeente Binnenmaas is, de ambitie uitgesproken Polder De Buitenzomerlanden verder te ontwikkelen met een recreatieve natuurinvulling. Tegelijkertijd zijn er plannen om windmolens in dit gebied te plaatsen.De gemeente Binnenmaas heeft Urban Synergy gevraagd om de potenties van  het gebied in kaart te brengen, gebiedspartijen te interviewen en een werksessie te organiseren. Het resultaat is een wenkend perspectief voor de ontwikkeling van de Polder De Buitenzomerlanden waarin mogelijk eerste concrete stappen worden opgenomen.

De interviews, ruimtelijke analyse van het gebied en een analyse van trends rond recreatie en vrije tijdsbesteding hebben we  vertaald in drie mogelijke perspectieven voor de polder. Deze perspectieven zijn in een werksessie met de diverse stakeholders besproken en aangescherpt. Met de input uit de sessie heeft de kwaliteitsadviseur samen met het kwaliteitsteam het advies opgesteld om nadere invulling te geven aan de recreatieve natuurambities voor de polder en omgeving.

Opdrachtgever: Gemeente Binnenmaas
Team: Miranda Reitsma voorzitter van het kwaliteitsteam Hoeksche Waard
Locatie: Noordrand Hoeksche Waard
Jaar: 2014
Website: Advies Polder De Buitenzomerlanden

Transformatie leegstaande kantoorverdieping

Op de 5e verdieping van de Hofpoort in Rotterdam zijn buitensporten letterlijk naar binnen gehaald. In het kader van de dag van de architectuur, eind juni, heeft Urban Synergy een leegstaande verdieping ingericht als een voetbalveld met echt gras en een sintelbaan (hardloopbaan). De twee sportvelden werden aangepast aan de plattegrond van het gebouw. Geen standaard voetbalveld, maar een smal en langwerpig veld, dat letterlijk de hoek omgaat. Hierdoor ontstaat een spannende spelomgeving, waarbij het voor kinderen een verrassing is wat er om de hoek staat te gebeuren. Vanuit de lift kunnen sporters direct de sintelbaan op, om zo snel mogelijk de 100 meter af te kunnen leggen.

Het concept sluit aan op de werkwijze van de Richard Krajicek foundation. De foundation (RKF) zet zich in voor de realisatie van sportieve pleinen (playgrounds) waar de sportieve mogelijkheden voor jongeren beperkt zijn. De RKF wil op het gebied van de inrichting en vormgeving van de playgrounds blijven innoveren en een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat. Er ligt een grote kans om een (tijdelijke) invulling te geven aan leegstaande panden door sportieve pleinen naar binnen te halen.

Opdrachtgever: stichting AIR
Team: Urban Synergy, Jeremy Hamer, Hofstra IHeersche en Dennis Ezendam
Locatie: Hofpoort,Rotterdam
Jaar: 2013

Volleyballen op een bouwterrein

Braakliggende terreinen zijn altijd inspirerende omgevingen, waar veel architecten, kunstenaars en stedenbouwkundigen vaak wel raad mee weten en ideeën voor hebben! In overleg met de gemeente Rotterdam heeft stedenbouwkundig bureau Urban Synergy het bouwterrein voor Rotterdam centraal station het laatste weekend van augustus omgebouwd tot beachvolleybalterrein. Er zijn 4 professionele velden opgebouwd, een loungehoek en een muziekinstallatie.

Op deze manier is er voor 2 dagen reuring in een gebied, een gebied wat op andere dagen wordt gedomineerd door herriemakende graafmachines en de aanblik van veel hekwerk. Urban Synergy heeft hierbij het ontwerp voor de inrichting van het terrein verzorgd en het evenement georganiseerd i.s.m. volleybalvereniging RVC Libanon ’50 uit Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Team: Urban Synergy
Locatie: Rotterdam centraal station
Jaar: 2013

Megaprojecten in revisie, Blauwestad Winschoten

In de serie ‘Megaprojecten in revisie’ zijn we, met de Blauwe Kamer, op zoek gegaan naar oplossingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten.  In het onderzoek spraken we met bewoners, ondernemers, ontwikkelende partijen en de gemeente. Ruimtelijk onderzoek en deze gesprekken vormen de basis voor strategieën en voorstellen voor deze gebieden. Drie locaties zijn onderzocht, het Scheldeterrein in Vlissingen, De Blauwestad in Groningen en het Waalfront in Nijmegen.

Een stedelijk milieu, met winkels en uitgaansgelegenheden ontbreekt volgens ondernemers in en om de Blauwestad. Dit is echterit wel gewenst voor een compleet en aantrekkelijk toeristisch-recreatief profiel van het gebied.. Het naastgelegen Winschoten zou kunnen bieden, maar de stad kampt met leegstand en teruglopende klandizie.

In het voorstel wordt ingezet op Wintschoten als recreatief voorzieningencentrum voor een groot en breed publiek, zodat de recreatieve voorzieningen op de nieuwe eilanden in de Blauwestad zoveel veel mogelijk gereserveerd worden voor exclusieve vormen van recreatie, die passen bij het woonmilieu daar. Te denken valt aan luxe tweede woningen met een ligplaats voor de boot in ’Het Riet’, of aan een rustige natuurcamping met veel privacy in ’Het Wold’. In Winschoten gaan leegstaande winkel- en kantoorpanden en braakliggende terreinen in het centrum van Windschoten deel uitmaken van Vakantiepark Winschoten – bijvoorbeeld als logeeraccommodatie, doucheruimte, wasserette of speeltuin. Een centrale beheermaatschappij doet dienst als receptie, aanspreekpunt en coördinator. Bestaande winkels en uitgaansgelegenheden zijn vanuit de verschillende accommodaties goed bereikbaar en krijgen zo nieuwe klandizie.

Opdrachtgever: Blauwe Kamer
Team: Urban Synergy
Locatie: Blauwestad, Winschoten
Jaar: 2012

Bewonersonderzoek Petten

Het gemeentebestuur Zijpe heeft besloten dat voor Petten een structuurvisie moet worden ontwikkeld, waarin toekomstige ontwikkelingen voor het dorp een evenwichtige plek kunnen krijgen. Miranda Reitsma van Reitsma Stedebouw en Laura de Bonth en Dirk Verhagen van bureau Urban Synergy zijn, samen met Adriaan Geuze van bureau West 8, gevraagd om deze structuurvisie te maken.

Een belangrijk onderdeel voor het maken van de structuurvisie is het zoeken naar hoe men nu en straks Petten (wil) beleven – gezien vanuit ondernemers, bewoners, toeristen, bestuurders en andere partijen- en hoe het zich daarmee onderscheidt van de omliggende (bad)plaatsen.

Op dinsdag 9 augustus en woensdag 10 augustus heeft Urban Synergy bewoners, ondernemers, bestuurders en bezoekers gevraagd om plaats te nemen aan onze 5 meter lange picknicktafel. De tafel heeft gedurende deze dagen in twee woonwijken van Petten, plein 1945, de campings en op het strand gestaan.

Voor meer informatie:
RTV Noord-Holland
Dorpskrant de Uitkijk

Opdrachtgever: Gemeente Zijpe
Team: ism Miranda Reitsma
Locatie: Petten
Jaar: 2011