Megaprojecten in revisie, Vlissingen Scheldekwartier

In de serie ‘Megaprojecten in revisie’ zijn we, met de Blauwe Kamer, op zoek gegaan naar oplossingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten.  In het onderzoek spraken we met bewoners, ondernemers, ontwikkelende partijen en de gemeente. Ruimtelijk onderzoek en deze gesprekken vormen de basis voor strategieën en voorstellen voor deze gebieden. Drie locaties zijn onderzocht, het Scheldeterrein in Vlissingen, De Blauwestad in Groningen en het Waalfront in Nijmegen.

In Vlissingen is het voorstel om bewoners, ondernemers en ontwikkelaars houvast te bieden in de vorm van een goed verhaal, in plaats van een ontwikkelvisie die teveel is doordrongen van jargon van de gevestigde ontwikkelpartijen. Een tweede handreiking is het maken van een helder raamwerk doormiddel van een dynamische kaart, een kaart die duidelijk zichtbaar maakt welke partijen met een initiatief op welke plekken wel of niet aan de gang kunnen gaan.

De derde handreiking is een nieuwe vorm van financiering. Financiering is niet alleen voor de overheid een probleem maar ook voor particulieren met een initiatief en tot slot ook voor ontwikkelaars. Er worden nauwelijks hypotheken verstrekt. Daarom is het voorstel om een Scheldekwartierbank op te richten. Betrokken partijen zoals lokale bewoners, ontwikkelaars en ondernemers investeren in hypotheken van particulieren of andere initiatieven die willen bouwen op het Scheldekwartier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Blauwe Kamer
Team: Urban Synergy
Locatie: Vlissingen
Jaar: 2013

Megaprojecten in revisie Waalsprong Nijmegen

In de serie ‘Megaprojecten in revisie’ zijn we, met de Blauwe Kamer, op zoek gegaan naar oplossingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten. In het onderzoek spraken we met bewoners, ondernemers, ontwikkelende partijen en de gemeente. Ruimtelijk onderzoek en deze gesprekken vormen de basis voor strategieën en voorstellen voor deze gebieden.

In Nijmegen wordt de toekomstige woningbouw weliswaar in kleinere eenheden ontwikkeld, het principe blijft onveranderd: verzorgde nieuwbouw in clusters binnen afgebakende ‘woonvlekken’. Het particuliere opdrachtgeverschap is geconcentreerd in de buitenranden van de nieuwbouw en ook de meeste van de zes locaties voor tijdelijke activiteiten bevinden zich op enige afstand van de woonbuurten.

zie website blauwe kamer

Dat planmatige karakter gaat ten koste van kwaliteiten als authenticiteit, lokale worteling en informele ontmoeting, die een woonbuurt couleur locale kunnen geven. Om daaraan te ontsnappen is het voorstel de oude linten in te zetten als dragende structuur voor uiteenlopende tijdelijke functies in plaats van die te plaatsen aan de randen van het plangebied. De lintwegen tussen de kernen Lent, Oosterhout en Ressen dienen zo niet alleen als verbinding, maar dragen ook bij aan de sociale samenhang. Allerlei spontane, in de linten passende, activiteiten kunnen de herkomst van het gebied zichtbaar maken. Bewoners uit de stad of de regio kunnen er eigen ambities ontplooien en wijkbewoners kunnen zich ermee identificeren.

Opdrachtgever: Blauwe Kamer
Team: Urban Synergy
Locatie: Nijmegen
Jaar: 2013

Megaprojecten in revisie, Blauwestad Winschoten

In de serie ‘Megaprojecten in revisie’ zijn we, met de Blauwe Kamer, op zoek gegaan naar oplossingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten.  In het onderzoek spraken we met bewoners, ondernemers, ontwikkelende partijen en de gemeente. Ruimtelijk onderzoek en deze gesprekken vormen de basis voor strategieën en voorstellen voor deze gebieden. Drie locaties zijn onderzocht, het Scheldeterrein in Vlissingen, De Blauwestad in Groningen en het Waalfront in Nijmegen.

Een stedelijk milieu, met winkels en uitgaansgelegenheden ontbreekt volgens ondernemers in en om de Blauwestad. Dit is echterit wel gewenst voor een compleet en aantrekkelijk toeristisch-recreatief profiel van het gebied.. Het naastgelegen Winschoten zou kunnen bieden, maar de stad kampt met leegstand en teruglopende klandizie.

In het voorstel wordt ingezet op Wintschoten als recreatief voorzieningencentrum voor een groot en breed publiek, zodat de recreatieve voorzieningen op de nieuwe eilanden in de Blauwestad zoveel veel mogelijk gereserveerd worden voor exclusieve vormen van recreatie, die passen bij het woonmilieu daar. Te denken valt aan luxe tweede woningen met een ligplaats voor de boot in ’Het Riet’, of aan een rustige natuurcamping met veel privacy in ’Het Wold’. In Winschoten gaan leegstaande winkel- en kantoorpanden en braakliggende terreinen in het centrum van Windschoten deel uitmaken van Vakantiepark Winschoten – bijvoorbeeld als logeeraccommodatie, doucheruimte, wasserette of speeltuin. Een centrale beheermaatschappij doet dienst als receptie, aanspreekpunt en coördinator. Bestaande winkels en uitgaansgelegenheden zijn vanuit de verschillende accommodaties goed bereikbaar en krijgen zo nieuwe klandizie.

Opdrachtgever: Blauwe Kamer
Team: Urban Synergy
Locatie: Blauwestad, Winschoten
Jaar: 2012

Krimpende Kernen

‘Wat maakt het wonen en leven in de kernen Nieuw-Vossemeer en de Heen aantrekkelijk’? Niet alleen kijkend naar de huidige situatie maar ook hoe veranderingen die gepaard gaan met krimp daarop van invloed zijn. Wat is voorwaardelijk om in een omgeving te willen blijven wonen en hoe kunnen ruimtelijke kwaliteiten en waarderingen voor de leefomgeving in de toekomst behouden blijven of ontwikkeld worden. Deze vraag stelde de woningbouwcorporatie Wonen West Brabant aan Urban Synergy.

De gehanteerde methode bestaat uit de combinatie van een ruimtelijke analyse van twee kernen en een onderzoek naar de belevingswaarde die huurders (bewoners) toekennen aan hun omgeving. Gewapend met een SRV-wagen zijn we bewoners gaan vragen om hun betekenisvolle straten, voorzieningen en plekken, die een bijdrage leveren aan het karakter en aantrekkelijkheid van de kernen, op een grote luchtfoto te markeren. Overige huurders en bewoners zijn via wonen in west Brabant  gevraagd hier antwoord op te geven.

 

 

In de woonvisie stelt de corporatie dat ze zich vooral bezig moet houden met fysieke ingrepen en beheer van locaties. Uit gesprekken met bewoners bleek dat er ook andere aspecten een grote rol spelen. De dorpen zitten beide in een transformatie proces waarbij ze steeds meer afhankelijk worden van de regio. De reactie daarop is in beide dorpen verschillend. De voorgestelde strategieën richten zich niet alleen op fysieke ingrepen maar ook op de sociale cohesie en het organiseren van het dagelijks leven in de dorpen.

 

Opdrachtgever: Wonen West Brabant
Team: ism Reitsma Stedenbouw (Miranda Reitsma)
Locatie: De Heen, NIeuw-Vossemeer
Jaar: 2010