Liniekwartier Breda stempel 2

De BewonersBelangenCommissie (BBC) en woningcorporatie AlleeWonen zijn al enige tijd bezig om de woningen in Liniekwartier, Breda te verbeteren. Veel huurwoningen zijn verkocht als kluswoningen en een nieuwe groep bewoners is in de wijk getrokken.  Dit was aanleiding voor de gemeente om ook de buitenruimte aan te pakken. Urban Synergy is gevraagd om, in samenwerking met de bewoners, te komen tot een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte.

In het ontwerp voor het hofje is de doorgaande weg komen te vervallen om zo ruimte te creëren voor verblijfsruimte en een speelelement. Het op maat ontworpen zitelement en de schommel vormen een centrale plek waar bewoners elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Om de straten een groen karakter te geven zijn verschillende woningen voorzien van een geveltuintjes. In de borders komt een mix van kleurrijke vaste planten.

 

Het schetsontwerp is voorgelegd aan bewoners in een 1 op 1 schaal maquette, nagebouwd met 3 km witte tape en foamplaten. Op deze manier konden bewoners letterlijk door het ontwerp lopen, de inrichting testen en feedback geven. In het najaar van 2017 is de uitvoering van start gegaan.

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Team: Urban Synergy
Locatie: Breda
Jaar: 2016

Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden Krimpenerwaard

In 2016 werken we samen met de Groenalliantie aan de Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard. Doel van dit programma is het vraaggericht actualiseren, vernieuwen van de recreatiegebieden Krimpenerhout en het Loetbos door het verbeteren van ruimtelijke structuren en toevoegen van recreatieve voorzieningen. Met de kwaliteitsimpuls wil de Groenalliantie beter aansluiten op de recreatieve eisen en wensen van hedendaagse recreanten die meer dan voorheen gericht zijn op bewegen en beleven.

Vanaf februari 2016 zijn we gestart met de planvorming van verschillende projecten in de Krimpenerhout en het Loetbos zoals de herinrichting zwemplas en het versterken van de hoofdentree, het versterken van de routestructuren, bospercelen en beplanting, het ontwikkelen van een mountainbikeroute, versterking van het Polderpiratenpad en een speelpolder

Alle projecten komen tot stand door nauw samen te werken met huurders, grondeigenaren, het Hoogheemraadschap, de terreinbeheerders, natuur- en vogelwerkgroep en de gemeente.  

Meer informatie: www.heerlijkbuiten.nl

Opdrachtgever: Groenalliantie
Team: Marieke de Gast, Henk Werksma, Dirk Verhagen
Locatie: Krimpenerhout
Jaar: 2016

Beeldvisie Vijfhuizen

De gemeente Haarlemmermeer heeft Urban Synergy gevraagd een Beeldvisie op te stellen voor Vijfhuizen. Op basis van deze Beeldvisie wil de gemeente onderzoeken of delen van het dorp aangewezen moeten worden als ‘beschermd dorpsgezicht’. De inbreng van bewoners van Vijfhuizen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de Beeldvisie.

Dit heeft niet alleen geresulteerd in een documentatie en waardering van het dorp vanuit de landschappelijke, stedenbouwkundige en historisch-geografische optiek, maar ook inzicht gegeven in de beleving en waardering van het dorp door haar bewoners.

Op basis van de uitkomsten van de Beeldvisie komt in onze ogen niet het dorp als geheel voor de monumentale status ‘Beschermd dorpsgezicht’ in aanmerking omdat in grote delen die monumentale waarde verloren is gegaan.

Daarom doen we de volgende aanbevelingen:

1. Status ‘Beschermd dorpsgezicht’ voor het ‘oude land’,

fort Vijfhuizen en de Geniedijk

2. Karakteristieken lijnen benoemen in ‘gebiedsprofielen’.

3. Betekenis zichtbaar maken

Beeldvisie Vijfhuizen is gemaakt in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en uitgevoerd door Urban Synergy in samenwerking met Cultuurland Advies, Reitsma Stedebouw, H2Ruimte.

Bekijk de film over de beeldvisie op YouTube

 

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer
Team: Urban Synergy in samenwerking met Cultuurland Advies, Reitsma Stedebouw, H2Ruimte
Locatie: Vijfhuizen
Jaar: 2016

Herinrichting Lange Vijverberg, Den Haag

Urban Synergy heeft samen met Atelier Horizon en de bewoners van de Lange Vijverberg een alternatief voorstel gemaakt voor de inrichting van de straat. In het alternatieve plan zijn de wensen van de bewoners, de Fietsersbond, Residentie Duitse Ambassadeur, Reizigersvereniging OV Rover en de Bomenstichting meegenomen en is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de gemeente.

 

Het plan is door de gemeenteraad goed gekeurd en is in samenwerking met Gemeente, bewoners, Atelier Horizon en Urban Synergy uitgewerkt tot een definitieve inrichting voor de openbare ruimte. De uitvoering start eind 2016.

Opdrachtgever: Hoogsteder & Hoogsteder
Team: Urban Synergy en Atelier Horizon
Locatie: Den Haag, Lange Vijverberg
Jaar: 2016
Website: bewoners presenteren alternatief plan lange vijverberg

Herstructurering bedrijventerreinen

Urban Synergy heeft omwonenden en ondernemers op het bedrijventerrein betrokken bij het komen tot een plan voor de herstructurering van de bedrijventerreinen Overhoeken I & II en Binnenbaan in Rhoon die op dit moment weinig functionele en programmatische samenhang hebben.

De doelen die de gemeente bij aanvang van de herstructurering heeft geformuleerd zijn de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer, een ‘groene’ uitstraling, een heldere profilering, beperken van overlast voor woon- en leefomgevingen en het stimuleren van samenwerking en duurzaam regelen van beheer.

Aan de hand van een ruimtelijke en functionele analyse van het gebied, een verkeersonderzoek als ook gesprekken met ondernemers en omwonenden zijn conclusies geformuleerd en de gestelde doelen voor de herstructurering waar nodig aangescherpt en bijgesteld. Het gaat hierbij zowel om langer termijn ambities als punten die op korte termijn aangepakt kunnen worden. De herstructurering wordt in verschillende fases uitgevoerd.

Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard
Jaar: 2015

Wenkend perspectief Polder De Buitenzomerlanden

In het Masterplan voor de Noordrand en de structuurvisie van de gemeente Binnenmaas is, de ambitie uitgesproken Polder De Buitenzomerlanden verder te ontwikkelen met een recreatieve natuurinvulling. Tegelijkertijd zijn er plannen om windmolens in dit gebied te plaatsen.De gemeente Binnenmaas heeft Urban Synergy gevraagd om de potenties van  het gebied in kaart te brengen, gebiedspartijen te interviewen en een werksessie te organiseren. Het resultaat is een wenkend perspectief voor de ontwikkeling van de Polder De Buitenzomerlanden waarin mogelijk eerste concrete stappen worden opgenomen.

De interviews, ruimtelijke analyse van het gebied en een analyse van trends rond recreatie en vrije tijdsbesteding hebben we  vertaald in drie mogelijke perspectieven voor de polder. Deze perspectieven zijn in een werksessie met de diverse stakeholders besproken en aangescherpt. Met de input uit de sessie heeft de kwaliteitsadviseur samen met het kwaliteitsteam het advies opgesteld om nadere invulling te geven aan de recreatieve natuurambities voor de polder en omgeving.

Opdrachtgever: Gemeente Binnenmaas
Team: Miranda Reitsma voorzitter van het kwaliteitsteam Hoeksche Waard
Locatie: Noordrand Hoeksche Waard
Jaar: 2014
Website: Advies Polder De Buitenzomerlanden

Bewonersonderzoek Petten

Het gemeentebestuur Zijpe heeft besloten dat voor Petten een structuurvisie moet worden ontwikkeld, waarin toekomstige ontwikkelingen voor het dorp een evenwichtige plek kunnen krijgen. Miranda Reitsma van Reitsma Stedebouw en Laura de Bonth en Dirk Verhagen van bureau Urban Synergy zijn, samen met Adriaan Geuze van bureau West 8, gevraagd om deze structuurvisie te maken.

Een belangrijk onderdeel voor het maken van de structuurvisie is het zoeken naar hoe men nu en straks Petten (wil) beleven – gezien vanuit ondernemers, bewoners, toeristen, bestuurders en andere partijen- en hoe het zich daarmee onderscheidt van de omliggende (bad)plaatsen.

Op dinsdag 9 augustus en woensdag 10 augustus heeft Urban Synergy bewoners, ondernemers, bestuurders en bezoekers gevraagd om plaats te nemen aan onze 5 meter lange picknicktafel. De tafel heeft gedurende deze dagen in twee woonwijken van Petten, plein 1945, de campings en op het strand gestaan.

Voor meer informatie:
RTV Noord-Holland
Dorpskrant de Uitkijk

Opdrachtgever: Gemeente Zijpe
Team: ism Miranda Reitsma
Locatie: Petten
Jaar: 2011

Structuurvisie Petten

In samenwerking met Reitsma Stedebouw en en bureau West8 is een structuurvisie opgesteld voor het Noord-Hollandse dorp Petten. In de visie maakt Petten de omslag van een dorp achter de dijk, naar Petten als een kleinschalig en romantische badplaats in de duinen.

Petten krijgt, in het kader van de toekomstige kustversterking, een strand voor de Hondsbossche Zeewering van 250 meter zeewaarts. De visie gaat uit van een binnendijkse zandsuppletie. Door zandsuppletie wordt de overgang tussen het toekomstige strand, de Hondsbossche Zeewering en het dorp landschappelijker en zachter

 

Er wordt aansluiting gezocht met de huidige, veel genoemde kwaliteit van Petten: kleine schaal, rust, ruimte. Met name door de kleine schaal en het (nu nog) intacte dorpscentrum onderscheidt Petten zich van “buurbadplaatsen” en mikt het op een andere doelgroep. Dat wil zeggen: wel meer recreanten, maar geen massatoerisme.

Petten is vanaf Provinciale N-weg niet zichtbaar voor automobilisten. In de visie wordt voorgesteld om een nieuwe afslag te realiseren vanaf deze weg, een weg die in een rechte lijn naar het dorpsplein leidt en doorloopt tot een van de toekomstige strandopgangen. Hierdoor komt er meer reuring op het dorpsplein. Dit zal, samen met het dagtoerisme, leiden tot meer drukte en meer draagvlak voor winkels en uitspanningen op het dorpsplein. Tot slot wordt voorgesteld om wijken onderling beter te verbinden en het dorpsplein centraler meer “in de loop” voor alle dorpsbewoners door een extra autoverbinding open te stellen.

Opdrachtgever: Gemeente Zijpe
Team: ism Reitsma Stedebouw, West 8
Locatie: Petten
Jaar: 2011