ZonneWIJzer, Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden

De ZonneWIJzer is een handreiking vol met tips en aanbevelingen om tot een goed ontwerp voor een grond- of watergebonden zonneveld te komen. Vanuit de praktijk is er behoefte om hier meer gevoel bij te krijgen. Er komen immers steeds meer initiatieven voor zonnevelden. De ZonneWIJzer geeft handvatten voor een goede ruimtelijke inpassing, rekening houdend met landschappelijke en ecologische karakteristieken. Ook maakt de ZonneWIJzer mogelijke functiecombinaties inzichtelijk, zoals met agrarisch grondgebruik, waterberging of recreatie. De ZonneWIJzer doet geen uitspraak of en waar zonnevelden moeten worden ontwikkeld, maar brengt in beeld hoe zonnevelden een plek kunnen krijgen in het stedelijk gebied, langs de infrastructuur en in de verschillende landschappen van de Gelderse streken.

Uitgangspunt van de ZonneWIJzer is een integrale benadering van zonnevelden, gericht op behoud of ontwikkeling van de Gelderse (landschappelijke en ecologische) kwaliteiten. Voor landschappen waar het creëren van meerwaarde niet mogelijk is, geeft de ZonneWIJzer geen bouwstenen voor de inpassing van zonnevelden.

De ZonneWIJzer bestaat uit drie delen. Het deel ‘Techniek’ geeft achtergrondinformatie over de technische elementen en de variaties in opstellingen van zonnevelden. Het deel ‘Inpassing en inrichting’ reikt algemene bouwstenen aan voor landschappelijke inpassing en het creëren van ecologische meerwaarde en het beschrijft kansen voor meervoudig ruimtegebruik. Het deel ‘ZonneWIJzers’ geeft specifieke landschappelijke bouwstenen en ecologische principes voor inpassing van zonnevelden in de Gelderse landschappen.

Deze interactieve gebiedsgids is bedoeld om bij te dragen aan een gedeeld kennisniveau en levert concrete bouwstenen voor de dialoog. Dit kan betrekking hebben op een initiatief voor een zonneveld op een plek in Gelderland, maar ook bij de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën die op dit moment voor zes Gelderse regio’s worden opgesteld. De ZonneWIJzer is specifiek voor de Gelderse situatie geschreven, maar biedt ook zeker inspiratie voor locaties daarbuiten.

De ZonneWIJzer is opgesteld door Urban Synergy in nauwe samenwerking met KuiperCompagnons en ECN-part of TNOHet Lab uit Arnhem heeft de grafische vormgeving verzorgd. De opdracht is uitgevoerd op initiatief van de tafel Ruimte van het Gelders Energieakkoord (GEA).

De tafel Ruimte richt zich op het agenderen van en adviseren over de ruimtelijk opgaven die voortkomen uit de klimaatambities in Gelderland. Aan de tafel Ruimte zitten vertegenwoordigers van Wageningen University & Research, het Gelders Genootschap, Alliander, de Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM), Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland (tevens opdrachtgever).

De ZonneWijzer inzien? Klik dan hier voor de interactieve pdf!