NieuwLandschap: Cruyslandse Kreken

Koppeling ecologische verbinding, waterberging, recreatie en productielandschappen in West-Brabant

De Provincie Noord-Brabant en gemeentes zijn voornemens om de bestaande kreken, gelegen aan de zuidzijde van Steenbergen te transformeren tot een ecologische verbindingszone in combinatie met waterberging en recreatie. In het verleden werden de kreken geflankeerd door prachtige bomenrijen. In de huidige situatie zijn de vele bomenrijen verdwenen en hebben verschillende agrarische bedrijven grondbezit langs de Cruyslandse Kreken. Voor deze agrarische ondernemers is het niet vanzelfsprekend om grond af te staan ten behoeve van nieuwe recreatieve verbindingen langs het water, vanwege de hoeveelheid grond die nodig is om voldoende eten te produceren voor het vee, om mest over eigen land te kunnen uitrijden of om producten op te kunnen verbouwen. 

Het projectteam van NieuwLandschap heeft verschillende grondeigenaren gesproken, de bedrijfsvoering van deze ondernemers in kaart gebracht en gezocht naar hoe de verschillende bedrijfsvoeringen verbeterd kan worden en tegelijkertijd de recreatieve paden mogelijk gemaakt worden langs de kreek. Voor een melkveehouderij in het gebied is het hebben van voldoende grond een voorwaarde om als bedrijf te kunnen bestaan en te groeien.

Het team heeft samen met het bureau Paridon x de Groot deze opgave ontwerpend verkend. In het voorstel stelt de provincie/gemeente een deel van haar gronden langs de kreek open, zodat de kalveren van de melkveehouderij kunnen grazen op deze gronden. De kalveren hebben extra grond om te grazen en deze grond mag meegeteld worden bij het totale bezit van de melkveehouder. In ruil daarvoor mag het recreatieve pad, langs de kreek en over zijn de terrein aangelegd worden. In deze opgave is gezocht naar gedeelde waarden vanuit overheden en ondernemers en zijn oplossingen gezocht in het vertalen van deze gedeelde waarden naar scenarios. Meer voorbeelden, zoals een uienboer met zeer veel verspreid grondbezit en door de vele vervoersbewegingen overlast veroorzaken voor de dorpen, en een opgave waarin een bedrijf zonder opvolging op zoek is naar een alternatieve productiemethode, winstgevend, passend bij de plek en het mogelijk maken van de recreatieve route langs de kreek. Deze voorbeelden zijn te vinden in de publicatie: Nieuw Landschap Cruyslandse Kreken.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Team: Reitsma Stedenbouw, Urban Synergy, Paridon x de Groot, Mark Hendriks
Locatie: West-Brabant
Jaar: 2013