Meer dan een Dijk

Beschrijving van de ontwikkeling en waarden van de Knardijk

Tot voor kort was de Knardijk, gelegen midden in de Flevopolder, een regionale waterkering. In 2016 is de functie van de Knardijk als regionale waterkering komen te vervallen. Omdat uit het oogpunt van waterveiligheid minder strenge eisen worden gesteld aan de Knardijk, ontstaat de mogelijkheid voor andere vormen van medegebruik en/of ruimtelijke ontwikkelingen.

Naast de functie als waterkering heeft de Knardijk ook een cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke betekenis voor het gebied. In opdracht van provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland heeft Urban Synergy samen met Reitsma Stedebouw een interactief document opgesteld over de ontwikkeling en de waarden van de Knardijk.

Het document ‘MEER DAN EEN DIJK’ draagt bij aan het maatschappelijk proces opgezet door Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland om te verkennen welke mogelijkheden de nieuwe functie van de Knardijk zou kunnen bieden. Initiatiefnemers wordt gevraagd om aan te geven hoe hun initiatief de bestaande waarden van de Knardijk – zoals beschreven in dit basisdocument – behoudt en/of versterkt.

 

Opdrachtgever: provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland
Team: Urban Synergy, Reitsma Stedebouw, Bureau Viridis en Wing
Jaar: 2017
Website: MEER DAN EEN DIJK