Start Polderlab Noordoostpolder

15-01-2015

De voormalige Zuiderzeepolders vormen een staalkaart van de moderne planning, volstrekt topdown ontwikkeld. Het ging niet alleen om landbouwareaal of waterbeheersing. Ze dienden een nieuwe wereld te huisvesten, een nieuwe maatschappelijke orde. Dit werd direct vertaald naar de inrichting van steden, dorpen, boerenerven en de inrichting van het landelijk gebied.  Zestig jaar na dato wordt op verschillende terreinen de vraag naar vernieuwing van de polder gesteld, onder andere op het vlak van bevolkingsstagnatie, innovatie in de landbouwsector, de waterhuishouding en de stedelijke-  en dorpsvernieuwing. Al deze vraagstukken zijn van invloed op de ruimtelijke ordening en de sociale structuur. De polders staan voor een belangrijke transformatie, of beter, zijn daar al mee bezig. Stichting Polderlab, een samenwerkingsverband tussen Miranda Reitsma, Arnold Reijndorp, Hans Kars en Urban Synergy, voert vanuit drie invalshoeken – de dorpen, de steden en het landelijke gebied – onderzoek uit naar (nieuwe) maatschappelijke krachten. Het doel is deze te verbinden met de huidige, ruimtelijke opgaven in de polders en het vinden van effectieve oplossingen. December 2014 zijn we gestart met interviews naar 15 verschillende agrarische bedrijven in de Noordoostpolder.