De Stationstuinen, de groene stad van morgen voor Barendrecht en de regio

In De Stationstuinen, bouwt Barendrecht naast het NS-station aan de groene stad van morgen! Vier kernwaarden kenmerken de ontwikkeling: ‘Vers Proeftuin’, ‘Gezond bereikbaar’, ‘Groen en bewust’ en ‘Stedelijk met een dorps gevoel’. Raadsleden zijn afgelopen dinsdag via een digitale presentatie bijgepraat. Aan dit mooie gebied werken we samen met Wissing ruimtelijke denkers, Bureau Buhrs, IWTarchitecten en Gemeente Barendrecht. Voor meer info bekijk onze projectpagina van dit project (artist impression: studio RAAM)

Gezocht: stagiair!

Oproep aan alle stedenbouw en landschap studenten in heel Nederland: kom je ons (online) team versterken per juli of september? #stage #stedenbouw #landschapsarchitectuur #urbansynergy #onlinestage #gewoonopjepantoffels #oflekkerinjepyjama

Rijkswaterstaat presenteert ruimtelijk portfolio Zon langs Snelwegen

Urban Synergy maakte voor Rijkswaterstaat het portfolio Zon langs Snelwegen. Een overzichtelijk interactief portfolio waarin ruimtelijke bouwstenen voor zonne-energie langs de snelweg worden gepresenteerd. Van route-niveau tot detaillering in het dwarsprofiel. We bestudeerden ontwerpstudies die in de afgelopen jaren voor Rijkswaterstaat zijn verricht omtrent zonne-energie langs de snelweg, en beschouwden deze in het licht van het hele Rijkswegennet.

We zien een belangrijke rol voor technische innovatie om binnen een groter afwegingskader dan alleen zonne-energie de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de snelwegen te kunnen behouden en versterken. Daarnaast pleit het portfolio voor een eenduidige uitgiftestrategie om ontwerpkeuzes en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten.

Een nieuwsbericht hierover vind je op de website van Solar Magazine.

Klik hier en bekijk het interactieve portfolio.

Gebiedsvisie Bulkenaar vastgesteld

De Raad van Gemeente Roosendaal heeft de gebiedsvisie voor de Bulkenaar vastgesteld. Wij leverden met veel plezier input voor deze gebiedsvisie. We onderzochten de verschillende belangen, ideeën, wensen, zorgen en behoeftes van bewoners in Roosendaal en aangrenzende wijk Tolberg, in samenwerking met Gemeentepeiler.

Stedenbouwkundig plan Zandzoom Heiloo

In opdracht van BPD werken wij, samen met Miranda Reitsma, aan een van de deelgebieden in Zandzoom Heiloo; de centrale kamer West. Het is een landschappelijk woongebied. Paralel aan de bestaande linten komt een nieuw lint met dezelfde landschappelijke kwaliteiten. Tussen de linten liggen open velden om zichtlijnen te waarborgen en bijzondere buitens omzoomd met bestaande en nieuwe houtwallen. Afgelopen week zijn de anterieure overeenkomsten getekend.

Urban Synergy trots op Dudok Groep als nieuwe eigenaar Hofbogen

Dudok Groep koopt het Rotterdamse icoon de Hofbogen van Hofbogen B.V. en ProRail. Afgelopen maanden hebben we gezamenlijk hard gewerkt aan de visie op de toekomst van het Rijksmonument. Belangrijk uitgangspunt is de inclusieve culturele stad als uitgangspunt voor ontwikkeling en een gevarieerde belevingswaarde van Pompenburg tot aan de Kop van Noord.

De Hofbogen is geliefd en wordt gedragen door de actieve ondernemers en buurtbewoners. Hun actieve betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap zien wij als belangrijke voorwaarde om de ingeslagen ontwikkeling van de Hofbogen door te zetten. Een ontwikkeling waar zowel de buurt als Rotterdam trots op kan zijn!

Team Dudok Groep:
Urban Synergy, Cushman & Wakefield Schaap Advocaten en Notarissen en RPS advies- en ingenieursbureau en Studio Raam

Graafwerkzaamheden Blauwe Verbinding van start!

De werkzaamheden voor de aanleg van het tracé van de Blauwe verbinding in het Zuidelijk Randpark zijn gestart! Urban Synergy heeft in opdracht van GZH, een schetsontwerp gemaakt i.s.m. H2Ruimte. De Blauwe Verbinding is een recreatieve bevaarbare route (kano’s en fluisterbootjes) die zorgt voor schoon water in het gebied en in het Zuiderpark, functioneert als waterberging én een ecologische verbinding legt tussen de verschillende groengebieden waaronder Park Buytenland, het Zuidelijk Randpark en het Zuiderpark.

Presentatie Biografie van de Noordoostpolder

18 juni 2015 heeft Stichting Polderlab de belangrijkste uitkomsten van de publicatie ‘Biografie van de Noordoostpolder, Grond voor verandering’ gepresenteerd en besproken bij Agrico Research in Bant. Achttien agrarische en recreatieve bedrijven in het landelijk gebied van de Noordoostpolder zijn in kaart gebracht door middel van portretten (foto’s), interviews en de weergave van de fysieke ontwikkeling van het bedrijf in het landschap, door de tijd heen. Deze ‘portretten’ van bedrijven kunnen gelezen worden als de biografie van de regio waar de identiteit en kracht van de Noordoostpolder zichtbaar wordt. Het portretteren van deze bedrijven laat dan ook, naast de fysieke kant van het bedrijf, het sociale en economische netwerk zien. De publicatie werd tijdens de bijeenkomst uitgereikt aan wethouder Haagsma en voorzitter van de LTO Joost Lumens.

Stichting Polderlab, een samenwerking tussen Miranda Reitsma, Arnold Reijndorp, Kars Advies en Urban Synergy, houdt zich bezig met het onderzoeken van de ontwikkeling van het agrarisch gebied, maar ook de ontwikkeling van de dorpen en de vernieuwing van het stedelijk wonen. We gaan dat doen samen met de bewoners, bedrijven en instellingen in de polder.

Recreatieve invulling Polder de Buitenzomerlanden

Dirk Verhagen is voor het project ‘Polder de Buitenzomerlanden’ op zoek gegaan naar recreatieve ondernemers om nadere invulling te geven aan de recreatieve natuurambities voor deze polder en omgeving, naar aanleiding van het advies ‘het geheim van het getij’ uit 2014.

De afgelopen maanden zijn  gesprekken gevoerd met verschillende recreatieve ondernemers, die interesse hebben om in de aan de Noordrand van de Hoeksche Waard een camping, horeca of hotel te starten en zo deze bijzondere omgeving bekender te maken bij een groter publiek. Op woensdag 28 mei hebben de ondernemers eerste ideeën  gepresenteerd en aan de betrokken stakeholders.

Ruimtepraat

Op vrijdagavond 13 maart 2015 organiseerde Urban Synergy voor het eerst Ruimtepraat bij de Horeca Vakschool Rotterdam. We nodigden hiervoor ons eigen netwerk uit om ervaring en kennis over het vakgebied uit te wisselen. We hebben 12 sprekers uit dit netwerk gevraagd om te vertellen over hun werk, zowel in binnen en buitenland. Met dank aan: Dick van Veen  (Atelier Horizon), Henk Puylaert (H2Ruimte),  Miranda Reitsma (Reitsmastedebouw),  Marjolein Dekker  (Stroop), Arjen Spijkerman (Alterra), Mark Hendricks (Tekstlandschap), Sjoerd Cusveller, Rogier van Keulen (VKZbv), Joanna Stegenga (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam),  Egbert Stolk ( TU Delft), Harro Wieringa (Witteveen+Bos)

Start Polderlab Noordoostpolder

De voormalige Zuiderzeepolders vormen een staalkaart van de moderne planning, volstrekt topdown ontwikkeld. Het ging niet alleen om landbouwareaal of waterbeheersing. Ze dienden een nieuwe wereld te huisvesten, een nieuwe maatschappelijke orde. Dit werd direct vertaald naar de inrichting van steden, dorpen, boerenerven en de inrichting van het landelijk gebied.  Zestig jaar na dato wordt op verschillende terreinen de vraag naar vernieuwing van de polder gesteld, onder andere op het vlak van bevolkingsstagnatie, innovatie in de landbouwsector, de waterhuishouding en de stedelijke-  en dorpsvernieuwing. Al deze vraagstukken zijn van invloed op de ruimtelijke ordening en de sociale structuur. De polders staan voor een belangrijke transformatie, of beter, zijn daar al mee bezig. Stichting Polderlab, een samenwerkingsverband tussen Miranda Reitsma, Arnold Reijndorp, Hans Kars en Urban Synergy, voert vanuit drie invalshoeken – de dorpen, de steden en het landelijke gebied – onderzoek uit naar (nieuwe) maatschappelijke krachten. Het doel is deze te verbinden met de huidige, ruimtelijke opgaven in de polders en het vinden van effectieve oplossingen. December 2014 zijn we gestart met interviews naar 15 verschillende agrarische bedrijven in de Noordoostpolder.

Optimalisatie stedenbouwkundig plan

In opdracht van ontwikkelingscombinatie Westpolder Bolwerk werkt Urban Synergy het komend jaar aan de optimalisatie van het stedenbouwkundig plan voor een uitbreidingswijk in Lansingerland. Voor het gebied waar in de toekomst rond de 500 woningen worden gerealiseerd wordt een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld en wordt er een schetsontwerp gemaakt, waarin o.a. de verkavelingsstructuur en heldere ontsluitingsprincipes zijn opgenomen. Daarnaast worden principes opgesteld voor verkeer en openbare ruimte. Hoe ga je bijvoorbeeld om met parkeren aan de randen van het plangebied, parkeren i.r.t. type openbare ruimtes en straten en hoe wordt parkeren opgelost op een dorpse manier. De optimalisatie resulteert in facetkaarten voor de verschillende gebieden, een plankaart en een document met principes voor dorps wonen. Dick van Veen van Mobycom (verkeer) en Mirjam Koevoet van 1 op1 stadslandschappen (landschap)  ondersteunen ons team door op een aantal strategische momenten input te leveren. 

Herstructurering bedrijventerrein, in samenspraak met ondernemers

Bedrijventerrein Overhoeken I en II en Binnenbaan liggen bij de entree van Rhoon. Het bedrijventerrein herbergt nu nog 10% van de werkgelegenheid in Albrandswaard. De aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van de bedrijventerreinen voor bestaande en nieuwe ondernemers gaat echter achteruit. 

De stadsregio heeft subsidie toegekend aan de gemeente Albranswaard voor de herstructurering van de bedrijventerreinen Overhoeken I en II en Binnenbaan. In het proces van de aanvraag van de subsidie is een plan ontwikkeld waarbij de ondernemers nog niet betrokken waren. Nu de subsidie is toegekend wil de gemeente samen met de ondernemers komen tot een plan voor de herstructurering. Urban Synergy is gevraagd om het gesprek met de ondernemers en de gemeente aan te gaan en om kwaliteiten, kansen en knelpunten in kaart te brengen. Verschillende interviews en workshops moeten uiteindelijk leiden tot een ambitiedocument voor het gebied. Op basis van het ambitiedocument worden ruimtelijke modellen en strategieën (samen zijn dat scenario’s) voor de herstructurering van het bedrijventerrein opgesteld . In een laatste bijeenkomst wordt het schetsontwerp gepresenteerd.

Welkom op de vernieuwde website!

Welkom op de nieuwe website van ons bureau. Onder het kopje ‘thema’s’ zijn opgaven ondergebracht waar we afgelopen jaren veel aan hebben gewerkt, zoals wateropgaven, het in gesprek gaan met verschillende stakeholders en opgaven in het landelijk gebied. Herstructureringsopgaven, stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpen, verkavelingen, visies en overige onderzoeken zijn te vinden bij ‘projecten’.

almost Modern heeft de lay out in een nieuw jasje gestoken en bureau das Blitz heeft de site gebouwd, zowel voor op de pc, tablet en telefoon

Verkaveling Mookhoek

In 2011 is voor de locatie aan de Zweedsestraat in Mookhoek een plan van 12 eengezinswoningen getekend. Nieuwe inzichten hebben HW wonen echter doen beslissen in plaats daarvan vrije kavels uit te geven van tussen de 400m2 en 800m2 per kavel. HW wonen heeft Urban Synergy gevraagd een verkavelingsplan op te stellen voor deze locatie en de kavels in te tekenen.

Op de kavels is het mogelijk naar eigen inzicht en wensen een woning te bouwen. Voor de kavels zijn een aantal spelregels opgesteld zodat de ontwikkelingen op elkaar afgestemd worden en passen binnen de kern van Mookhoek. In de kavelpaspoorten is voor iedere  kavel afzonderlijk aangegeven welk deel van de kavel bebouwd mag worden en welke randvoorwaarden er gesteld worden.

Ruimtelijke scenario’s Blaaksedijksekwartier

In het jaarplan van het Kwaliteitsteam voor de Hoeksche Waard is opgenomen dat het Kwaliteitsteam Hoekschewaard advies uitbrengt over ruimtelijke kaders t.b.v. de uitwerking van het masterplan Noordrand Hoeksche Waard: het Blaaksedijkse Kwartier. Het gaat hierbij enerzijds over de programmering van bedrijventerreinen en over de uitwerking van de locatie voor windenergie in het Blaaksedijkse kwartier, 

Om de opgave van de Noordrand van de Hoeksche Waard verder te verkennen worden twee ateliers georganiseerd waarin wordt gezocht naar een ‘redeneerlijn’ voor het gebied en worden ruimtelijk/programmatische scenario’s uitgewerkt en besproken met verschillende stakeholders.

Abe Veenstra (Provinciaal Adviseur Zuid-Holland) en Miranda Reitsma (Hoekschewaardse Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit) hebben Urban Synergy gevraagd om deze ateliers voor te bereiden. De belangrijkste uitkomsten van deze twee bijeenkomsten worden verwerkt in een adviesdocument.

Versterking team Urban Synergy

Marina Samveljan komt de komende maanden het team van Urban Synergy versterken. Eerder liep ze al stage bij BGSV.  ‘De 4 jaar durende Urban Design opleiding aan de NHTV in Breda heeft mijn blik op de straat voor altijd veranderd. Hoe zit de ruimte in elkaar en waarom is dit zo gedaan zijn de eerste vragen die bij mij opkomen bij het zien van een nieuwe plek. Tijdens het studeren ontdek je allerlei nieuwe interesses en fascinaties, zo gaat mijn interesse uit naar het creëren van een prettige leefomgeving het inspelen op de actuele problemen en daar een passende (tijdelijke) oplossing voor bedenken, kortom alles wat te maken heeft met de bewoner en zijn directe omgeving. Uiteindelijk maken wij de ruimte en de bewoner de plek.’

Herontwerp Lange Vijverberg, Den Haag

Urban Synergy heeft samen met Atelier Horizon en de bewoners van de Lange Vijverberg een alternatief voorstel gemaakt voor de inrichting van de straat. In het alternatieve plan zijn de wensen van de bewoners, de Fietsersbond, Residentie Duitse Ambassadeur, Reizigersvereniging OV Rover en de Bomenstichting meegenomen en is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de gemeente. Het plan is door de gemeenteraad goed gekeurd en wordt verder uitgewerkt door de gemeente.

Sociaal Veilige Stedenbouw op Archined

In 2012 en 2013 is toegepast onderzoek uitgevoerd waarbij sociale veiligheid en leefbaarheid in Nederlandse woonwijken vanuit ruimtelijk oogpunt zijn benadert. Dit leidde tot concrete (her)inrichtingsvoorstellen en maatregelen voor de binnen dit project aangedragen pilotwijken. Op Archined is een artikel gepubliceerd over de uitkomsten van het onderzoek.


lees hier het artikel