Start Polderlab Noordoostpolder

15-01-2015

De voormalige Zuiderzeepolders vormen een staalkaart van de moderne planning, volstrekt topdown ontwikkeld. Het ging niet alleen om landbouwareaal of waterbeheersing. Ze dienden een nieuwe wereld te huisvesten, een nieuwe maatschappelijke orde. Dit werd direct vertaald naar de inrichting van steden, dorpen, boerenerven en de inrichting van het landelijk gebied.  Zestig jaar na dato wordt op verschillende terreinen de vraag naar vernieuwing van de polder gesteld, onder andere op het vlak van bevolkingsstagnatie, innovatie in de landbouwsector, de waterhuishouding en de stedelijke-  en dorpsvernieuwing. Al deze vraagstukken zijn van invloed op de ruimtelijke ordening en de sociale structuur. De polders staan voor een belangrijke transformatie, of beter, zijn daar al mee bezig. Stichting Polderlab, een samenwerkingsverband tussen Miranda Reitsma, Arnold Reijndorp, Hans Kars en Urban Synergy, voert vanuit drie invalshoeken – de dorpen, de steden en het landelijke gebied – onderzoek uit naar (nieuwe) maatschappelijke krachten. Het doel is deze te verbinden met de huidige, ruimtelijke opgaven in de polders en het vinden van effectieve oplossingen. December 2014 zijn we gestart met interviews naar 15 verschillende agrarische bedrijven in de Noordoostpolder.

In het Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2014

15-12-2014

Het project Nieuw Landschap staat in het jaarboek van Stedenbouw en Landschap 2014. De selectiecommissie noemt het een degelijk, integraal en doeltreffend onderzoek dat bovendien de rol van het vak mooi illustreert. De landschapsarchitect anno nu ontwerpt, onderzoekt en bemiddelt. Het team van Reitsma en Urban Synergy weten de vinger achter de problematiek te krijgen en zijn goed op de hoogte van wat er speelt. Zij doen een beroep op de bij het landschap betrokken partijen en brengen deze partijen voor het eerst samen. De krachtige beelden van de scenario’s helpen om vat te krijgen op het nieuwe landschap.

MIRT-onderzoek stimuleren stedelijk wonen

09-12-2014

Laura de Bonth heeft vanuit Urban Synergy samen met ontwikkelaars, corporaties, beleggers, kennisinstellingen, consumentenvertegenwoordigers, stedenbouwkundigen, architecten en overheden samengewerkt om vaart te zetten achter het wegnemen van belemmeringen en ruim baan te maken voor investeren in stedelijk wonen.  Op de bijeenkomst in het kader van het MIRT onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen / Verstedelijking op 9 december 2014, zijn de opbrengsten van de expertbijeenkomsten door deelnemers kort toegelicht en de acties voor 2015 bepaald.Er komt een vervolg over de kansen die de Omgevingswet gaat bieden in het verkorten van proceduretijd; verschillende procesvormen kunnen wellicht ook een ander inspraaktraject volgen, maar eveneens zou gekeken moeten worden naar in hoeverre mensen of partijen zonder direct belang middels bezwaar- en beroepsprocedures de realisering kunnen vertragen. Laura de Bonth van Urban Synergy: ”De rechtsbescherming van het individu versus het collectief belang is het minst beheersbare en voorspelbare element daarin. Het via een goed traject betrekken van de buurt kan veel weerstand weghalen.” Jos Wienen, burgemeester Katwijk, geeft aan dat ook bij een goed participatietraject een individu het eigenbelang voorop kan stellen.”Wie geen rechtstreeks belang heeft zou de rechtsgang niet moeten kunnen inzetten.”Alle acties die worden uitgewerkt zijn opgenomen in de gezamenlijke e-publicatie.

2e fase architectenselectie Clubverzamelgebouw Varkenoord

11-08-2014

PvanB Architecten / Urban Synergy / Qupus zijn geselecteerd voor de 2e fase van de architectenselectie Clubverzamelgebouw Varkenoord te Rotterdam. In het kader van de 1e fase van de architectenselectie waarbij de gemeente Rotterdam een openbare oproep heeft gedaan tot het insturen van een portfolio zijn er 48 inschrijvingen ontvangen welke allen door de beoordelingscommissie zijn beoordeeld.Juryoordeel: 'De keus om een samenwerking aan te gaan wordt erg gewaardeerd door de commissie. Bovendien is de samenwerking zorgvuldig gekozen. Elke partij zal zo zijn meerwaarde in het project kunnen inbrengen. De portfolio is opvallend goed geschreven en samengesteld en wekt daarmee zowel vertrouwen als nieuwsgierigheid.'

Optimalisatie stedenbouwkundig plan

06-05-2014

In opdracht van ontwikkelingscombinatie Westpolder Bolwerk werkt Urban Synergy het komend jaar aan de optimalisatie van het stedenbouwkundig plan voor een uitbreidingswijk in Lansingerland. Voor het gebied waar in de toekomst rond de 500 woningen worden gerealiseerd wordt een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld en wordt er een schetsontwerp gemaakt, waarin o.a. de verkavelingsstructuur en heldere ontsluitingsprincipes zijn opgenomen. Daarnaast worden principes opgesteld voor verkeer en openbare ruimte. Hoe ga je bijvoorbeeld om met parkeren aan de randen van het plangebied, parkeren i.r.t. type openbare ruimtes en straten en hoe wordt parkeren opgelost op een dorpse manier. De optimalisatie resulteert in facetkaarten voor de verschillende gebieden, een plankaart en een document met principes voor dorps wonen. Dick van Veen van Mobycom (verkeer) en Mirjam Koevoet van 1 op1 stadslandschappen (landschap)  ondersteunen ons team door op een aantal strategische momenten input te leveren. 

Herstructurering bedrijventerrein, in samenspraak met ondernemers

06-05-2014

Bedrijventerrein Overhoeken I en II en Binnenbaan liggen bij de entree van Rhoon. Het bedrijventerrein herbergt nu nog 10% van de werkgelegenheid in Albrandswaard. De aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van de bedrijventerreinen voor bestaande en nieuwe ondernemers gaat echter achteruit. 

De stadsregio heeft subsidie toegekend aan de gemeente Albranswaard voor de herstructurering van de bedrijventerreinen Overhoeken I en II en Binnenbaan. In het proces van de aanvraag van de subsidie is een plan ontwikkeld waarbij de ondernemers nog niet betrokken waren. Nu de subsidie is toegekend wil de gemeente samen met de ondernemers komen tot een plan voor de herstructurering. Urban Synergy is gevraagd om het gesprek met de ondernemers en de gemeente aan te gaan en om kwaliteiten, kansen en knelpunten in kaart te brengen. Verschillende interviews en workshops moeten uiteindelijk leiden tot een ambitiedocument voor het gebied. Op basis van het ambitiedocument worden ruimtelijke modellen en strategieën (samen zijn dat scenario’s) voor de herstructurering van het bedrijventerrein opgesteld . In een laatste bijeenkomst wordt het schetsontwerp gepresenteerd.

Welkom op de vernieuwde website!

06-05-2014

Welkom op de nieuwe website van ons bureau. Onder het kopje 'thema's' zijn opgaven ondergebracht waar we afgelopen jaren veel aan hebben gewerkt, zoals wateropgaven, het in gesprek gaan met verschillende stakeholders en opgaven in het landelijk gebied. Herstructureringsopgaven, stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpen, verkavelingen, visies en overige onderzoeken zijn te vinden bij 'projecten'.

almost Modern heeft de lay out in een nieuw jasje gestoken en bureau das Blitz heeft de site gebouwd, zowel voor op de pc, tablet en telefoon

Verkaveling Mookhoek

20-04-2014

In 2011 is voor de locatie aan de Zweedsestraat in Mookhoek een plan van 12 eengezinswoningen getekend. Nieuwe inzichten hebben HW wonen echter doen beslissen in plaats daarvan vrije kavels uit te geven van tussen de 400m2 en 800m2 per kavel. HW wonen heeft Urban Synergy gevraagd een verkavelingsplan op te stellen voor deze locatie en de kavels in te tekenen.

Op de kavels is het mogelijk naar eigen inzicht en wensen een woning te bouwen. Voor de kavels zijn een aantal spelregels opgesteld zodat de ontwikkelingen op elkaar afgestemd worden en passen binnen de kern van Mookhoek. In de kavelpaspoorten is voor iedere  kavel afzonderlijk aangegeven welk deel van de kavel bebouwd mag worden en welke randvoorwaarden er gesteld worden.